Affordable Access

Genotip kao osnovica rentabilne govedarske proizvodnje

Authors
Publisher
Croatian society of agronomist
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Microsoft Word - 6-2005.doc UDK 636.03 Izlaganje sa znanstvenog skupa � Conference paper (433) STOýARSTVO 59:2005 (6) 433-441 GENOTIP KAO OSNOVICA RENTABILNE GOVEDARSKE PROIZVODNJE A. Ivankoviü, P. Caput, M. Konjaþiü Uvod Govedarska proizvodnja kompleksna je interakcija životinje, okruženja i þovjeka. Na znatan broj interakcijskih þimbenika þovjek može svjesno djelovati, stvarajuüi pogodno okruženje u kome goveda mogu postiüi optimalne proizvodne uþinke. Gospodarski dohodovni naglasak proizvodnje kravljeg mlijeka i govedine nameüe potrebu veüe specijalizacije, prilagodbe tehnologija ali i genotipa kao proizvodne osnove u zadanom okruženju. Gospodarsko okruženje u kome se odvija govedarska proizvodnja u Hrvatskoj, njenom bližem i daljem okruženju, tijekom dva minula desetljeüa znatno se izmijenilo. Postavljeni su novi stroži standardi pred proizvoÿaþe mlijeka i govedine u pogledu kakvoüe, sa direktnim uþinkom na prihod po isporuþenoj jedinici proizvoda. Dinamiþni tržišni odnosi nametnuli su potrebu poveüanja proizvodnih kapaciteta te proizvodnje po proizvodnoj jedinici. U proizvodnji meÿutim treba kontinuirano zadržavati razinu proizvodnje na optimalnoj razini (odnos uloženoga i dobiti), što katkada ne iziskuje razvijanje maksimalnih proizvodnih kapaciteta. Jedan od naþina ostvarivanja uþinkovitije proizvodnje (uz djelovanje na proizvodno okruženje) je i sustavno ulaganje u genetsku osnovu i njeno osmišljeno korištenje. Temeljna odrednica koja treba biti vodilja u pravilnom odabiru primjerene proizvodne genetske osnove (pasmine) je jasno definiranje proizvodne orijentacije i željenog intenziteta proizvodnje. Proizvodna orijentacija naglasak može staviti iskljuþivo na proizvodnju mlijeka ili govedine, no može uvažavati oba proizvodna cilja uz naglašavanje jednog proizvodnog usmjerenja (govedina ili mlijeko). Intenzitet i planirana Rad je priopüen na "II. savjetovanje uzgajivaþa goveda u Republici Hrvatskoj", Vinkovci 2005. Doc. dr. sc. A. Ivan

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F