Affordable Access

Budućnost Hrvatske u očima čelništva Društva za plastiku i gumu

Authors
Publisher
Society of Plastics and Rubber Engineers; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

28-29aktualno.indd polimeri A K T U A L N O 30(2009)128 Upravni odbor DPG-a odr`ao je u Zagrebu 20. travnja 2009. ~etvrtu redovitu sjednicu. Prihva}ena su izvje{}a o stru~nom radu Dru{tva, financijski izvje{taj te izvje{taj o ~asopisu POLIMERI i planovi rada za 2009. U opse`noj raspravi o Planu stru~nog rada Dru{tva za 2009., uklju~ivo ~asopis POLIMERI, razvila se iscrpna rasprava kako bi se izdvojile najva`nije aktivnosti DPG-a u idu}em razdoblju. Posebno u svjetlu mnogih negativnih trendova. Prihva}en je prijedlog glavnog tajnika mr. sc. Ivana [irovi}a da intervjuira predsjednika Dru{tva V. Ferdeljija, pot- predsjednika zadu`enog za stru~ni rad prof. I. ^ati}a i glavnu urednicu ~asopisa POLIMERI prof. \ur|icu [pani~ek. Izbor predsjednika i potpred- sjednika kao sugovornika posebno je va`an. Njih dvojica ve} poldrug desetlje}a javno upozoravaju, svaki sa svojeg stajali{ta, kamo vodi pogubna politika deindustrijalizacije. Koja sada dolazi na naplatu. Dipl. ing. Vladimir Ferdelji ve} je dvadesetak godina vrlo uspje{no na ~elu Uprave ugledne tvrtke Elektro-kontakt, koja proizvodi plasti~ne, preciznije duromerne dijelove jo{ od tridesetih godina pro{loga stolje}a. Istodobno, dipl. ing. Vladimir Ferdelji trajno je dru{tveno anga`iran. Osim {to je predsjednik DPG-a, obavlja niz vrlo odgovornih du`nosti. On je potpredsjednik Hrvatske gospodarske komore, a vrlo je aktivan i u CROMA-i, HUP-u itd. Autor je brojnih napisa u kojima u proteklih petnaestak godina trajno upozorava na neprihvatljivu politiku uvoza koja objektivno vodi nestanku hrvatske industrije, osobito one izvozno orijentirane. Predsjedni~e, u va{em obra}anju ~lanovima Upravnog odbora me|u ostalim ste rekli da je Dru{tvo unato~ te{ko}ama u stru~nom radu, pri- mjer kako se opstaje u uistinu vrlo te{kim uvjetima. U ovoj godini treba poku{ati sa~uvati kadrove na podru~ju polimerstva jer su oni preduvjet izlaska iz krize. A da je polimerstvo u Hrvatskoj u velikoj krizi, pokazuje podatak da je negativna bi

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments