Affordable Access

Resolució de Barcelona

Publisher
Treballs de la Societat Catalana de Geografia
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Resolució de Barcelona D'acord amb el programa que fou elaborat durant la primera sessi6 del Grup Permanent de Treball Internacional de la Geografia dels Téxtíls, la tercera sessió s'ha celebrat a Barcelona entre els dies 3 a 7 de juny del 1985, per invitaci6 de la Societat Catalana de Geografia. Trenta geógrafa, historiadors i economistes que representaven sis paísos -Fran~a, Índia, Polonia, 'I'xecoslováquía, USA i Espanya (Paísos Catalans)- han presentat i discutit vint comunicacions en les quals han tractat les trans- formacions recents de l'abastiment de matéries primeres de les indústries tex- tils. Han estudiat les incídencies d'aquests fenómens a diversa escala (m6n, estats, regions) fent referencia a branques téxtíls diferents, comprenent-hi la indústria del vestit. Han insistit especialment en els canvis que ha provocat l' auge de les fibres téxtils químiques. Aquests treballs s'han desenvolupat a Barcelona, a Sabadell, a Manresa i a Prats de Llucanés i s 'han completat amb visites a empreses téxtíls, amb ex- cursions i amb nombroses reunions amb responsables pol1tics, económica, cul- turals i universitaris. - Aquesta reuni6 ha estat organitzada per la SOCIETAT--CATALANA DE GEOGRAFIA amb la col-laboracíó de: Direcci6 General d'Ensenyament Universitari de la Generalitat de Catalunya Comissi6 Interdepartamental de Recera i d'Innovaci6 Tecnológica (CIRIT) de la Generalitat de Catalunya Diputaci6 de Barcelona Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Sabadell Ajuntament de Manresa Mancomunitat del Llucanés i Ajuntament de Perafita Universitat de Barcelona Facultat de Geografia i Historia Departament de Geografia Gremi de Fabricants de Sabadell Cambra d'Indústria i Corriere de Sabadell Associaci6 Industrial Textil del Procés Cotoner Fundaci6 Jaume Bofill (Barcelona) Fundaci6 Bosch i Cardellach (Sabadell) Caixa d'Estalvis de Catalunya Caixa d'Estalvis de Sabadell Banc de Sabadell Tots els participants expressen llur agraíment més intens al professor Lluís Casassas i Sim6 que ha con

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F