Affordable Access

Nederlandsche Apotheek

Publisher
Algemeene Landsdrukkeru.
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Nederlandsche Apotheek UBRIS q o 3 PH O dr-ßelmatüester jv mi ifft ■ "'"-^JÄLvüi-w ■ mm khhs - ;. - NEDERLANDSCHE APOTHEEK. IN 'S GBAVENHAGE, TER ALGJBMEENE LANDS DRUSKIRU. 1826. Bij ioninklijk besluit van den 3aste?i JuliJ 4823 (Staatsblad n". a3.) is hetregtophet uitsluitend drukhen en uitgeven der pjr^RstjcoPojsj selgica ten bekoeve der Atgemeene Lands Drukkerij voot- JV** Jl$* fohovden, en wordt mitsdien het tegentvoordig _^+ —* exemplaar , ten blijke dat hetzelve aldaat is ge~ drult , onderteekend door mij , Referendaris der tieeede Hasse voor de zaken der geneeslunde bij het Departement van pp^nejilandsche Zaken, DE SCHRIJVERSDER NEDERLANDSCHE APOTHEEK AAN DEN LEZER. Zieventien jaren zijn bijna verloopen, sedert de Bataafsche Apotheek in het licht werd ge- geven, welke niet alleen door kundige mannen is geprezen, niaar ook door veelvuldig gebruik beproefd bevonden. Er -was bepaald , dat bij die Apotheek, ten einde zij altijd met den Staat der schei- en artsenijmengkundige -wetenschap , welke dage- lijks meer en meer Werd volmaakt, in over- eenstemming zoude zijn , ora de zes jaren een bijvoegsel zoude gegeven worden, 'twelk die zaken zoude bevatten , welke na de uitgave der Bataafsche Apotheek waren ontdekt en in alge- meen gebruik gekomen; tcrwijl na verloop van elke vijf en twintig jaren , eene nieuwe uitgave dier Apotheek, zoude vervaardigd worden. Do moeijelijke tijtlsomstandigheden , welke wij be- ieefd hebben , moeten als oorzaak worden be- SchoilWd , Waturomaan dit besluit niet IS vol- * 2 IV daan. Dus is er geen bijvoegsel versehenen. De tijd, welke ter vervaardiging van eene nieuwe uitgave was bepaald, was nog niet verstreken , toen , door eene allergelukkigste gebeurtenis , Nederland niet alleen deszelfs naam en onafhankelijkheid terug verkreeg , onder het oppergebied van eenen zeer geliefden Vorst uit het Huis van Oranje , maar zelfs de Hol- landsche en Belgische gewesten , na hunne herstelling , tot een Koningrijk der

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F