Affordable Access

La Vall del Llobregat: dels Pirineus a la Mediterrània

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

COMUNICACIONS La vall delllobregat: deis Pirineus a la Mediterrania per MARIA DEL TURA DE BOLOS L 'home és agosarat, a v ega des, en les seves accions. És evident que l'obertura de passos a través de les muntanyes es pot considerar com una verdadera epopeia humana. Les conseqüencies i la trascendencia de l'obertura del túnel del Cad{ són realment molt importants. La vall del Llobregat travessa Cata- lunya de nord a sud des deIs cims deIs Pirineus a a1tures superiors als 2.000 metres fins a la Mediterrrulia, precisa- ment prop de Barcelona. Aquest és un fet fonamental i el que concedeix a aquesta vall tota la seva 'importancia en l'estructura del pais. De forma natural posa en comunicació la capital catalana amb la frontera de Fran<;a. Aquest fet incideix en que la vall s'es- tengui molt en latitud, la qual cosa fa que en conjunt es presentin dins de la conca diferents tipus d'ambients i de paisatges. Semhla ciar que es poden considerar tres sectors principals: un que correspon a l'alta conca, d'ambient a1pi i subalpi ; un sector central de carac- terístiques més o menys continentals i interiors, i finalment un sector baix me- diterrani . Tres sectors en la vall del Llobregat L'alta conca del Llobregat és un sec- tor de relleu abrupte propi del sector axial pirinenc i del Pre-pirineu. La pluja hi es abundant (més de 1.000 mm a- nuals) relativament ben repartida du- rant I'any i com que les temperatures no són pas gaire altes - les mitjanes anuals són inferiors a 10°C- l'ambient hi és humit fins i tot durant l'estiu . La vegetació és representada o bé per prats de tipus alpí , en els sectors més alts, o bé per boscs de pi negre (Pinus mugo ssp. uncinata) amb sotabosc de neret (Rhododendron !errugineum), ossona (Festuca gaut ieri) i ginebró (Juniperus communis) . La zona superior, de prats oberts i destinada apastures d'estiu tra- dícionalment. contrasta amb la tonalitat fosca del bosc de pi negre, principal- ment a l'hivern moment en que el fo

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F