Affordable Access

Alguns documents cerverins relacionats amb la creació del bisbat de Solsona(1595-1605)

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

L' EROL EL BISBAT DE SOLSONA 67 ALGUNS DOCUMENTS CERVERINS RELACIONATS AMB LA CREACIÓ DEL BISBAT DE SOLSONA (1595-1605) }osep M, Llobet Introducció Si bé e l papa C liment VI II , mitJln~ant una butlla datada el dia 1 d'agost de 1593, c rea el bisbat de So lso na , la for- mac ió d 'aquesta no va diócesi no fo u ni rap ida ni faci l. El bi sbat de Sol so na s' havia de constituir des m embrant les di óces is d 'U rge ll i Vic, i no tothom es mos trava favorab le a la dec isió po ntifí- cIa. Les au to ritats d e Cervera , una vegada co neg uda la di spos ic ió -a ixó po tse r no fou fin s I'a ny 1595-, mos traren el seu interes pe rqu e aques ta poblaci ó so rtís del bi sbat de Vic i fo nnés part del d e So lso na i, en aquest se ntit, prengueren di ve rses m esures . A les aca ball es de I'a ny 1597 es fe ia públi ca la sentenc ia que do nava a co nei- xer les parróquies que fo rmaven e l bi s- bat de So lso na , entre les qual s hi havia la de Cerve ra. D'aq uesta manera es complien els desigs de les autoritats cer- ve rin es. U n m es després, Antoni Valen- tí , vica ri ge nera l, prenia possess ió de I'esg lés ia de Cerve ra en no m del bisbe de So lsona. A pa rtir d 'aquell m o ment les rela- c io ns entre les auto ritat s cerve rin es - tant les munic ipa ls com les religioses- i el bisbe de So lso na es dese nvo luparen -a lmenys durant els primers anys - en un c lima de co rrecc ió i, fins i tot, de co rdi a litat: els primers no tenien cap inco nve nient en sa ti sfer e ls prese nts o do natiu s i en dispensa r a l bi sbe la rebu- da adequada a l seu ca rrec, i aquest els mostra va una espec ia l atenció. Alm enys a ixó és el que sembla des- prendre's d 'aquests tretze documents cerve rin s que transcnvlln a cont inuac ió, els qual s ens apo rten, se ns dubte, un a interessant info rmació sobre el naixe- ment del bi sbat de Solso na, aquesta dió - ces i que, enguany prec isament, ce lebra el quatre-cents aniversari de la seva creació .

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F