Affordable Access

A few features on the Revolutionary power toward Buddhism (From August 1945 to December 1946)

Authors
Publisher
Vien Nghien cuu Ton giao
Publication Date
Keywords
  • Lịch Sử Tôn Giáo
  • Nghiên Cứu Phật Giáo
  • Phật Giáo
  • đại đOàn Kết Dân Tộc

Abstract

Chính sách đại đoàn kết dân tộc không phân biệt lương - giáo, không phân biệt đối xử giữa các tôn giáo của Hồ Chủ tịch và chính quyền cách mạng Việt Nam đã lôi cuốn được phật tử đủ các giới tham dự vào cách mạng. Phật giáo đã đứng trong mặt trận đoàn kết dân tộc thống nhất, đồng hànhc ùng dân tộc trong cuộc kháng chiến trường kì chống Pháp.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.