Affordable Access

BOTÀNICA: Erinacea anthyllis i Thymelaea tinctoria

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

htinerari 5 : El Tossal Gros de la Serra de Miramar Fitxa de bothnica 7 ~ Erinacea anthyllis Familia: Papillonacies Norn popular: Coixi de monja, ericó, ericons Tipus de vegetació: En brolles continentals de pastor ... arnb ericó Nombre d'especies del genere a Catalunya: 1 Caracters diaanostics: Planta perenne amb fulles d'uns 5 rnrn; d'una a tres flors curtarnent pedunculades en grups axil4ars o subterminals, calzed'una 10 a 15 rnrn; bilabiat, piloso-sedós i inflato-vesiculós. estarns rnonadelfs; llegum pilós de 10 a 20 rnrn. Ecoloaia i distribució: Viu en carenes ventoses, als serrats i costers arids en rnuntanyes rnediterranies i estatge monta subrnediterrani. Prenen una forma pulvinular en forma de coixinet (cosa que els dóna el nom) rnés o menys orbiculat i cobrint-se d'espines. Apareix a les rnuntanyes del País Valencia i a les tarragonines, i es va enrarint cap al nord. És forca abundant a les parts rnés altes de tota la Serra de Miramar. aixi com a les zones rnés ventoses de les rnuntanyes de Prades. Dades d'interes: Cal dir que aquesta planta és un dels exemples rnés clars d'adaptació en indrets on les condicions de vent i temperatura són extremes, agafant aquesta forma de coixinet punxós que els perrnet no perdre gaire aigua i oferir poca resistencia al vent. Marc Pérez Bibliografia: ~- ..:>.I;-.:a. . . , . .- "OLCH, R. (1984): Veqetació. Historia ~a iu ra l dels Paisos Catalans. Vol. 6. Enciclopedia Catala- na SA. Barcelona. E.stirr 99. Reholl 16. pag. 21 ptineran 5: El Tossal Gms de la Serra de Miramar Fitxa de botinica 8 - - - Thymelaea tinctoria Nom popular: Bufalaga tintoria Descripció: Arbust humil de 20 a 50 cm d'alcada, de color grisenc, amb les tiges noves pubescents de branques amb les cicatrius molt marcades i prominents. Fulles ovades d ' l a 1,5 cm de Ilargada, corbades, estretes d'uns 2 a 3 mm, gruixudes, peludes nomes de joves. Flors grogoses, molt menudes, amb el per

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F