Affordable Access

Kriza načina odlučivanja o proširenoj reprodukciji

Authors
Publisher
Faculty of Political Science
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Ra.sprtroa, POilt m is ao. VOl. XXI/ lt8f/, No. J, t;t"r. 11-JDI. 83 --- - - UDK 330.342 151.076.12 (497.1) Kriza načina odlučivanja o proširenoj reprodukciji Drago Zajc Fakuluta. za soclologljo, polftfĆ'I'Ie vede m rnwinGrs-wo, LjublJana Na pilanje o tome kakav je odnos politike i ekonomije u društvu ne možemo odgovoriti ako ne znamo o kojem je društvu riječ ili kakav je kon- cept razvoja (dr,.avno-vlasnički ili društveno-vlasni ćki) izabralo lo društvo. Samo je 11a toj osnovi moguće pretpostavi ti da društvo ima formiran cjeloviti , novi društveno-ekonomski sistem u kojega se ljudi uključuju na drugačiji način od dosadašnjih i u kojemu proizvođači sudjeluju u odlučivanju. Zbog toga je izuzetno važno kako se ljudi uključuju u proces političkog odlučivanja i koliki je njihov utjecaj na odlučivanje o višku rada. Proces političkog odlučivanja u našem društveno-političkom sistemu ra- zlikuje se od procesa političkog odlučivanja u sistemima takzy~vanog politič­ kod pluralizma ili jednostranačkog političkog sistema po nekoHko karakte- ristika. Radni ljudi i gradani, prije svega, ne uključuju se u procese poli- tičkog odlučivllnja kao izolirani pojedinci, nego kao članovi svojih osnovnih samoupravnih organizacija i zajednica u kojima su radno i teritorijalno po- vezani, tc posredstvom dru~tveno-političkih organiz:ncija. Načini toga pove- zivanja ra:dikuju sc s obzirom na različitost in teresa koje u okviru osnovnih formi organiziranosti mogu ostvarivati, ali ipak obuhvaćaju cjelinu svih oblika ljudskog rada, življenja i društvenog djelovanja. Težište je odlučivanja u osnovnim i drugim organi7.acijama udruienog rada, u mjesnim zajednicama i samoupravnim interesnim zajednicama. Samo ona pit.a.nja koja sc ne mogu riješi:ti u tim okvirima, rješavaju sc preko delegata u skupštinama društveno- -političkih ?.ajednica. Delegatske skupšline su kao organi druš tvenog samo- upravljanja, te kao najviši organi vlasti zasnovani na delegatskom principu po kojemu politički sistem neposred

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F