Affordable Access

Domènec Fita. L'artista, la seva obra i el seu pensament

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

0087_133 Doniénec F i t a l'artista, la seva obra i el seu pensament deis pr imers dibuixos f ins ara C r e i e m que t o t és a r t , c o m t o t és poesía: manca sois l ' home d 'adequada sens ib i l i t a t i es- p e r i t de percepc ió , pe rqué ho descobre ix i per a ell i ens ho fací percebre ais a l t res . És l ' a r t i s ta . La d e f i n i c i ó de l 'a r t i s ta és comp lexa . La de l 'a r t , encara mes. J u n t a m b l 'amor , a d m e t to ts els q u a l i f i c a t i u s , per exagerats que s i g u i n . Pot - ser per a i xó , per par lar deis a r t i s tes i de l 'a r t , ens h e m d 'esforgar i apropar -nos al m á x i m al seu m ó n — m e r a v e l l ó s inc lús en a l ió que té de d r a m á t i c — , i arxí poder percebre q u e l c o m de les v ib rac ions que ells l 'h i d o n e n . Per m i t j á d 'aquestes p lanes, v o l e m fer un i n t e n t d ' a p r o x i m a c i ó , d ' en t ra r al m ó n a r t í s t i c , m i t j a n a n t les próp ies paraules — f r u i t del seu s e n t i r — , deis a r t i s tes . C o m siguí que p rác t i ca - m e n t hí ha u n sol m ó n , pero t e ó r i c a m e n t cada a r t i s ta té el seu , vo lem que s i gu i , de faisó per- sona l , que cadascun deis a r t i s tes ens el d e f i - n e i x i . A i x í , a par t de coné ixer m i l l o r l 'obra , ens podem apropar al ser h u m a , que sens d u b t e és m o l t in te ressant . Que ens d o n g u i n , c o m una m e d i t a c i ó , u n examen de consc iénc ia , envers el preces segu i t d ins el c a m p de l 'a r t , a m b les In f l uenc ies e x t e - r iors que c r e g u i n que han t i n g u t . Que no t r e n - qu i el r i t m e del seu t reba l l o rea l i t zac ió ar t ís - t i ca , sí que l 'o rden i per adonar-se — ¡ n c l ú s e l l — , del procés e v o l u t i u , amb les c i r c u m s t á n - cies de cada m o m e n t . 1932 per Miquei Gil i Bonancia 183 1945 El f e t que cadascun d 'e i ls es d e f i n e i x i , po t i

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F