Affordable Access

Estudi sobre la dimensió paisatgística de la Zona Arqueològica de Madinat al-Zahra (Còrdova)

Authors
Publisher
Espais: revista del Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

, EXPERIENCIES EN ALTRES TERRITORIS Estudi sobre la dimensió paisatgística de la Zona Arqueologica de Madinat al-Za hra (Cordova) CARMEN VENEGAS I JESUS RODR~CUEZ, geografs a desenvolupar-se noves formes d'aproxi- mació al reconeixement i a la gestió dels béns patrimonials que superen la consi- deració restringida o descontextualitzada del bé cultural i posen de manifest la necessitat de considerar els esmentats béns en relació amb els espais i els ele- ments del seu entorn territorial. Des d'aquesta perspectiva de considera- ci6 conjunta del paisatge i dels bkns patri- monials s'est.2 realitzant actualment un estudi sobre la dirnensi6 [email protected] de la zona arqueolbgica de Madinat al-Zahra (Cbrdova). Aquest estudi, encarregat per la Consejería de CClltura, a través del Con- junt Arqueolbgic mateix,M I'objectiu basic de valorar els aspectes paisaigístics apre- ciables en I'entorn de la ciutatcalifal, corn- plementant els estudis histbrics, artfstics, geolbgics, ambientals ... que s'han anat desenvolupant a la darrera decada amb la finalitat de contextualitzar adequadament I'esrnentat jaciment tant des d'una pels- pectiva temporal com te~dtorial. Mapa de la fragilitat v~sual per a les vistes des de Madinat al-Zahra. C. Venegas i J. Rodríguez El treball s'ha estructurat en tres grans blocs, que en certa mesura recullen les tres grans línies d'aproximació a la temati- - Del#rn#acid Pla espoal de proleCC86 de Medlnal al-Zdhra E I P ~ conrrmb L a superació dels enfocaments estrictament naturalistics ca paisatgística: paisatge geosist&mic, paisatge visual i valoració social que caracteritzaven tradicionalment el tractament del pai- del paisatge. satge als documents científics i legals ha donat lloc, en les darreres decades del segle passat, a lectures més El primer d'aquests apartats s'ha orientat fonamentalment a situar riques i integradores dels recursos paisatgístics. Aquestes lectures, en un context territorial i ambiental ampli el jaciment de Madi

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments