Affordable Access

Chefer - Morgondagens bristvara? - en studie om chefsförsörjning

Authors
Publisher
Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Normativ Och Informell Chefsförsörjning
  • Rationell
  • Intern Och Extern Rekrytering
  • 70-Talister
  • Management Of Enterprises
  • Företagsledning
  • Management
  • Business And Economics

Abstract

Uppsatsens huvudproblem: Grunden för uppsatsens problematik baseras på den stora generationsväxling som förväntas ske inom det svenska näringslivet under den kommande tioårsperioden. Enligt en färsk undersökning beräknas cirka hälften av totalt 500 000 svenska chefer då försvinna från näringslivet. Detta beror till stor del på att den beryktade 40-talist generationen kommer att gå i pension och på så sätt lämna en stor lucka efter sig. Kommande generationer har därför en stor roll att axla, samtidigt som omvärldskraven på företagsledare tycks öka. Denna chefsbrist förvärras av att kommande generationer, särskilt 70-talisterna, verkar ha en annorlunda och mer negativ inställning gentemot chefsjobbet. Utförda undersökningar visar på att chefsjobbet inte med nödvändighet längre ses som eftersträvansvärt. Vi ser här två krafter som samverkar i negativ riktning för den framtida svenska chefsförsörjningen. Syfte: Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen kring huruvida den förmodade chefsbristen ses som ett problem inom näringslivet, samt undersöka hur väl rustade olika företag anser sig stå inför kommande faktum. Samtidigt ämnar vi utreda vilka faktorer som eventuellt kan ligga bakom yngre generationers, främst 70-talisternas, inställning att inte verka vilja ta det sista steget upp till en ledande befattning inom företagen. Tillvägagångssätt: Genom att först utföra en grundlig litteraturstudie av aktuella teoretiska resonemang, gavs riktlinjerna för uppsatsen fortsatta gång. Detta bidrog till att problematiken kunde konkretiseras och vidare avgränsas. Då studien är av förståelsekaraktär togs beslut att genomföra åtta stycken djupintervjuer med personer som dagligen arbetar med chefsförsörjningsfrågor, och då skulle ha god insyn i vår problematisering. I urvalet av respondenter hittas därför idel erfarna personer såsom professionella rekryterare, personalchefer och en personaldirektör. Analysen grundar sig sedan på gemensamma nämnare och skillnader som framkom vid intervjuerna, vilka även knyts samman med information som framkom under litteraturstudien. Våra slutsatser: Den antagna problemställningen visade sig vara väldigt mångfacetterad, där olika företag, eller snarare branscher tycks ha olika grundförutsättningar för att lösa den framtida chefsförsörjningen. Företag som förväntas få svårigheter med att lösa chefsrekryteringen är olyckligtvis statliga organisationer samt traditionsbundna företag som verkar i mogna branscher. Andra sidan representeras av flexibla och solventa företag som ständigt genomgår organisatoriska förändringar ur ett långsiktigt perspektiv, där medvetandegraden för chefsförsörjningen är hög. Dessutom återfinns även organisationer där medvetenheten inför annalkande problem förvisso är hög, men där begränsade resurser och kortsiktigt planerande sätter käppar i hjulet. Faktumet som trots allt återstår, oavsett situation, är att rekryterare och HR-avdelningar står inför sin största utmaning någonsin.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F