Affordable Access

1590, maig 17. Àpoca. Girona

Publisher
Biblioteca de Catalunya
Publication Date

Abstract

Gerard Pi, àlias Amich, i la seva muller Àngela, reconeixen a Bartomeu Pefarrer, de S. Andreu Salou, haver rebut 12 lliures en pagament parcial d'un deute de 51 lliures i 3 sous

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.