Affordable Access

S'Arenal de Mallorca, núm. 068

Publisher
Associació de Veinats Son Sunyer
Source
Legacy

Abstract

de Mallorcaw 1La ow.l• SIV7.111 ,1M, ••••-:a. l iJ ew " P S'Arenal de Mallorca Bulle« Informatlu del pollitos de S'Arenal, del terme de Littemajor, el de Marratxf I la part rural del terme de Clutat de Mallorca. Edita ~Oí:lactó de Velnats Son Sunyer DIRECTOR Mateu Joan 1 Florit IMPRIMEIX Imprenta Atlante DEPOSIT LEGAL PM 473-80 Publicitat i suscripcions Cerní Canteras 132 Telefon 265005 73.100 S'ARENAL BOLLETI INFORMATIU N.° 68 1 DE FEBRER DE 1985 PREU 50 PTES. Llucmajor: El Consistori no admet la denominació "S 'Arenal de Mallorca" Toineu Sbert Fou presentat a l'Ajun- tament de Llucmajor un escrit signat per l'Associa- ~1~1•111•1•11~11n ció de veinats de Son Su- nyer, en el qual es demana- va que es prenguessin les necessàries determinacions perquè la nostra ampla lo- calitat arenalera, s'anome- nás, des d'ara, S'Arenal de Mallorca. La Conaissió Municipal corresponent, sota la presi- dIncia del tinent de baile Joan Puigserver i amb assis- tCncia del batle, president de totes les comissions, i amb la de la majoria de regidors membres d'aques- ta comissió, es va decidir que l'assumpte no era fac- tible, de moment, a causa que S'Arenal está dividit en dos termes, Ciutat i Llucmajor. I, segons el que diuen les veus municipals, es podrien crear confu- sions de nom. En Nestor Cases, fía de l'amo dEs Fogueró va cumplir el passat dia 19 els 12 anys d'edat. A la festa que, amb aquest motiu va organitzar hi acudiren dues dotzenes d'amics iamigues. Refresc, futbol i altres jocs ompliren l'horabaixa festiu. Molts d'anys, Nestor! L'equip de televisió mallorquina va jugar el Trofeu de Sant Sebastià contra Tallers Salvó la revetla del patró de Ciutat. Taller, Salvó va guanyar pesó aquest no és el cas. L'Ixit de públic, per acure ais idols televisius fou evident. Acabat el parta, fogueró i torrada. Beneides en Es Coa d'En Rabassa. Ben concorregudes i animades. Des de S'ARENAL DE MA- LLORCA, convidam a les carroces a participar alr carnavals de la nostra platja. Hi ha

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F