Affordable Access

Claude Gaignebet, Le Folklore Obscène des Enfants, 2. édition Maisonneuve & Larose, Paris 1980, 356 str. + tabla.

Authors
Publisher
Institute of Ethonology and Folklore Research
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

183 prikazi i kritike ta r kompleksa ekonomskih i soci­ ja ln ih procesa što su se zbivali na selu. Dva č l anka pokr iva ju socijalni aspekt izučavanja t radic i jske a r h i ­ t ek tu re . J a n Botik je razmotr io ko­ relaci je između obl ika obitelji i ob­ lika kuća u seoskoj sredini Slovač­ ke u drugoj polovici 19. i početkom 20. st. (Obitelj kao determinirajući faktor oblika kuće), dok je Jifi Lan - ger (Osobitosti i promjene stambe­ ne jedinice u Vlaškoj) upozorio na još neke okolnosti koje su mogle djelovati na obl ikovanje s tambenog pros tora ; pr imjer ice n a s ta re za­ kone o nas l jeds tvu koji su zab ra ­ njivali diobu posjeda m e đ u braćom, a što se odrazilo u obl ikovanju pos­ jeda. U knjizi su naš le svoje mjesto i anal ize nekih s t amben ih funkcija ili b i tn ih kućn ih u ređa ja . T a k o je Vie- ra Valentovd ana l iz i ra la kako se u k a r p a t s k i m kućama i skor iš tavao p ro ­ stor za spavanje , dok je Jozef Tur - zo pažnju usmjer io na ognjište u s jeverozapadnoj Slovačkoj , držeći da je vrs ta u ređa ja za va t ru odre­ đivala k a r a k t e r pros tora (npr. po­ micanje ognjišta u n u t a r prostori ja kuće ut jecalo je i na p romjenu funkcije prostori ja) , pa čak djelo­ vala na nač in života. U š i rokom rasponu obrađen ih po­ j ava do taknu t je i r i tua ln i aspekt . J a n Olejnik piše o ku l t nom ku tu (i u nas pozna tom »božjem kutu«) u k u ć a m a šumskih r a d n i k a u pod ruč ­ ju Visokih Tat r i . Zanimlj ivost je č lanka što au tor p r ikazuje suv re ­ meno stanje u domovima ovih po­ božnih drvosječa. Sli jede prilozi čije su au to re za­ n imal i l ikovni dometi i r ješenja na ­ rodnog gradi te l js tva . O sadržaju, v r s t a m a i t e h n i k a m a vanjskih i unu t rašn j ih uk rasa zgrada te n j i ­ hovoj estetskoj vr i jednost i p išu Ri- chard J e f a b e k (Narodne zidne sli­ kanje u području Karpata), Vera K o v a f u (Arhitektonski i stvaralački elementi narodne kuće u mo­ ravskim i šleskim Karpatima) i

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments