Affordable Access

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисциплін «Ремонт транспортних засобів" (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.092201, 8.092201 "Електричні системи і комплекси транспортних засобів" та 5-6 курсів заочної форм навчання спеціальності 7.092201 "Електричні системи і комплекси транспортних засобів"), "Ремонт технічних засобів електричного транспорту" (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання спеціальності "Електричний транспорт") напряму підготовки 0922 (6.050702) – "Електромеханіка")(№1990).

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Ремонт технических средств электрического транспорта
  • Ремонт транспортных средств

Abstract

СЮ печ вар 2010 МВ до КР з РТЗ-2010 1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА А.В. КОВАЛЕНКО, М.А. ГОЛТВ’ЯНСЬКИЙ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ з дисциплін """"""""РРРРРРРРЕЕЕЕЕЕЕЕММММММММООООООООННННННННТТТТТТТТ ТТТТТТТТРРРРРРРРААААААААННННННННССССССССППППППППООООООООРРРРРРРРТТТТТТТТННННННННИИИИИИИИХХХХХХХХ ЗЗЗЗЗЗЗЗААААААААССССССССООООООООББББББББІІІІІІІІВВВВВВВВ"""""""" (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.092201, 8.092201 "Електричні системи і комплекси транспортних засобів" та 5-6 курсів заочної форми навчання спеціальності 7.092201 "Електричні системи і комплекси транспортних засобів"), """"""""РРРРРРРРЕЕЕЕЕЕЕЕММММММММООООООООННННННННТТТТТТТТ ТТТТТТТТЕЕЕЕЕЕЕЕХХХХХХХХННННННННІІІІІІІІЧЧЧЧЧЧЧЧННННННННИИИИИИИИХХХХХХХХ ЗЗЗЗЗЗЗЗААААААААССССССССООООООООББББББББІІІІІІІІВВВВВВВВ ЕЕЕЕЕЕЕЕЛЛЛЛЛЛЛЛЕЕЕЕЕЕЕЕККККККККТТТТТТТТРРРРРРРРИИИИИИИИЧЧЧЧЧЧЧЧННННННННООООООООГГГГГГГГОООООООО ТТТТТТТТРРРРРРРРААААААААННННННННССССССССППППППППООООООООРРРРРРРРТТТТТТТТУУУУУУУУ"""""""" (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання спеціальності "Електричний транспорт") напряму підготовки 0922 (6.050702) – "Електромеханіка") Харків ХНАМГ 2010 2 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисциплін «Ремонт транспортних засобів" (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціаль- ностей 7.092201, 8.092201 "Електричні системи і комплекси транспортних засобів" та 5-6 курсів заочної форм навчання спеціальності 7.092201 "Електри- чні системи і комплекси транспортних засобів"), "Ремонт технічних засобів електричного транспорту" (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання спеціальності "Електричний транспорт") напряму підготовки 0922 (6.050702) – "Електромеханіка"). Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Ковален

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments