Affordable Access

Família i poder a Catalunya, 1516-1626. Les estratègies de consolidació de la classe dirigent

Authors
Publisher
Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

FAM~LIA I PODER A CATALUNYA, 15 16-1626. LES ESTRAT&GIES DE CONSOLIDACIO DE LA CLASSE DIRIGENT1 Ja fa temps que els historiadors del món polític i de les seves classes dirigents han anat insistint en la necessitat de coneixer a fons les realitats més immediates, socials i familiars, d'aquells grups (Molas, 1993, p. 576). Tanmateix, més recentment, el retorn a la hist6ria política observada des de nous o variats parimetres, per6 fonamentant-se tot plegat en la revisió del concepte de poder (Garrard, 1983), ha anat mostrant els canals ocults d'acció i de coerció dels sistemes polítics (Gil, 1995, pp. 195-197; Wilson, 1993, p. 90). Canals, en definitiva, on intervenien les realitats socials i familiars esmentades (Lynch, 1984). Les prictiques matrimonials de les classes dirigents i els seus interessos patrimonials, conservats o enriquits mitjangant calculades estrategies familiars, es trobaven en el rerefons de l'exercici del poder. En efecte, dels vincles familiars establerts en aquest imbit en depenia en molt bona mesura la capacitat de consolidació, ja que en una epoca com ara 1'Antic Regim lluitaven regularment raons d'honor o de sang, de llinatge o de parentela, sota qualsevol altra normativa d'accés als cirrecs públics. Sobre les pautes d'enriquiment patrimonial i acumulació de renda, se situava també en molt bona mesura la capacitat de consolidació pública; de la mateixa manera, que sobre les pautes de transmissió generacional dels patrimonis, es distribujien unes capacitats o aptituds determinades d'obtenció de cirrecs públics. Sens dubte, l'auge de la interdisciplinarietat com a metodologia d'anilisi historicosocial ha degut influir sobre la rellevincia a estudiar tals conceptes. En encreuament amb el ja conegut -i de vegades més aviat tebric- univers de les mentalitats i les psicologies col.lectives, l'antropologia ens proporciona tanmateix instruments d'anilisi tangibles per entendre els usos quotidians, que entre els individus integrants de famílies de la class

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments