Affordable Access

L'escoltisme a Gironella

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

DOSSIER JOSEP BUSCALLÁ 1 JOSEP BUSQUETS ~escoltisme a Gironella Atcncnt les indicacions de mos- sen Miquel Fa rras, qu e aqucll any hav ia csta t destin a t a la nostra pa rn'lqu ia , un es noies de Gironc- lI a quc con eixicn una mica I' ide- a ri. cl fun cionament i els obj ec- tiu s dcl m ov im e nl Min yo n s Escolt a i Noies Gui es decidire n inicia r i cndega r un Agrupament pensa nt qu e podi a se r molt intc - ressa nt i profitós pe r a la forma - ció de la qu it xa ll a i jove nt de la nus tra vila; e rc n la M. Carm e Cae ll cs, Ics ge rmanes Isabel i M. Dolors Cass i.l a Dulors Codin a, la Dolors Pla i la M. Ca rme Pon!. la l1l és gra n de les quals enca ra no hav ia cumplert cls dinou anys. Dcsprés de pa rla r-n e detingu- da mcn t. va n considera r necessa ri ama rar-sc bé dc la fil oso fi a escol- ta i, amb aqucsta inten ció, es po- sa rencn contactc amb l' Agrupa- mcnt de I3 e rga , qu e e ra e l qu e tcnicn més a prop, amb els res- ponsa bles dcl qual malllinguercn di vc rses re unions i pa rti cipa re n cn a lgun l:s so rtid es. Ja amb aqu es ta prepa ració, a coml:n ,a ment de I 973 aco relaren el una run pas més : parlar amb els pa res dcls alumnes el e les esco les pcr cxpli ca r-Ios qu e era el Movi- ml: nt csco lt a, l: ls Sl:U S projectes per form ar un Agrupament i ele- ma na r q ue , paga nt un a petit a quot a pcr a les dl:speses, hi el e i- xess in pa rt icipa r el s se us fill s. La n:spos ta va se r ben pos iti va i, pe r Pasqu a, ja ha vi en fo rm a t una unit at el e Daines constitu ',ela per dotze nenes que eren: Anna Cubinsa , Mont serrat Gran é, Rosa M. Lú pez , Imm a L1 a el ó, Ro sa Mo lin a, Mar ibe l Pon s, Sílvia Postil s, Anna Ribera, Irene Roe. M. Dolors So ru, M. Ca rme Subira i Sa ra Tomas; i també una unit at dl: L10ps ambcl PereCass i, Ga iet a Fa lTé , Ramon Munt anya, Daniel Otao la, Da nie l Pl a, Ant oni i Vcn- tura Prat, Xavi Va ll el a ura, Na rcís Vi lacla ra , Joa n Villas i a lguns al- lres .

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F