Affordable Access

El Llibre de l'Affatus de Ramon Llull

Authors
Publisher
Universitat de les Illes Balears
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

lorenq Moya Gilabert (1 91 6-1981 ) va ser un amic i company meu de genera- ció literiria que m'avanqava només d'un any; I'aparició d'un i altre en e l panorama de Mallor- ca s'escaigué, si fa no fa, pels mateixos volts de la postguerra. A les vetlades de Can Massot que jo vaig iniciar a primeries del 1941, ens hi trobirem a finals del 1943, i d'aleshores enqa les nostres vi- des varen transcórrer paral.leles durant molts anys. Virem tenir, endemés, gairebé uns mateixos mes- tres, i ens inspirivem en uns mateixos corrents es- tetics. No va ser fins al 1950 que la seva I ínia va do- nar una virada. Mort Miquel Ferri e l 1947, amb ell desapareixia un gonfanoner que posseis el carisma d'una direcció cultural reconeguda per molts. Aquest carisma, a Mallorca, no I'hereta ningú al- tre. I, no feia massa, havia vingut el filbleg Manuel Sanchis Guamer, que treballava a I'oficina del Dic- cionari catuhi-valencia-balear, ajudant el nostre amic Francesc de B. Moli en la magna obra que llavors tornava reemprendre. Sanchis Guamer va agrupar al seu entorn una s6rie de joves de la nova fornada que hom denomina, ací, com la generació del 1950, composta per Bernat Vidal i Tomls (1918-197 1 ), Jaume Vidal Alcover (19241, Josep Maria Llom- part (1925), i Blai Bonet (1926). Aquesta genera- ció va rompre formalment amb la venerable tradi- ció de I'Escola Mallorquina, bé que caldria mati- sar moltíssim sobre aquest punt. Llorenq Moya, que fins aleshores s'havia format en e l magisteri de Maria Antbnia Salva i de Guiliem Colom -amb Miquel Gayi En Ferd no s'hi va entendre tant-, es va incorpo- rar ficilment a I'esperit de la nova tend6ncia. No jo, en canvi, que personalment em sentia bé amb e l magisteri rebut de Miquel Ferd, i e l continuava re- bent de Joan Pons i Marquks i del mateix Colom. No em vaig desviar, doncs, de la meva línia inicial; mes, no per aixb deixava de seguir amb la meva amistat vers Llorenq Moya, i fins vaig assistir amb una certa freqüencia a le

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F