Affordable Access

Dossier Museu. Introducció

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Dossier Museu El número anterior d'aquest butlletí anavadedicat monogra- ficament al Museu Municipal dlAlcover. En aquella ocasi6 havíem demanat alguns articles específics sobre peces concretes a divenes persones. Malauradament, no va ser possible incloure'ls per manca d'espai i va prevaler el criteri de publicar una guia que fos coherent i uniforme. L'interhs, perb, d'aquells articles ens va fer considerar la necessitat de vublicar-los en el butlletí vresent. Així, l'avartat de . - Recerca d'aquest trimestre esta constitu'itper tresarticles referitsun a una peca i els altres a sengles col.leccions, totes d'interhs histbric. un ordre cronolb&, primer trobem un estudi sobre una peqa de ceramica de vemís negre trobada en el jaciment del Dego- tall. En s6n autors Jaume Mass6, que ja va col.laborar amb el CEA en el cicle "Alcover. Estat de la qiiesti6': i Esther Ramon, que actualment t6 cura d'ineentariar la secci6 arqueolbgica del nostre Museu. El segon treball 6s un extracte d'un estudi mes ampli sobre les esteles funerhries discoidals que es conserven en el nostre Museu. Els seus autorss6nel tarragoni,membre de la ReiaI Societat Arqueolbgica, Joan Menchón, iel reusenc,membre delgrup Carmt- xa, Salvador Palomar. Per últim, un tercer article es dedica a les emissions de paper moneda a Alcoverdurant lapassada guerra i en s6n autors els membres del CEA Xavier Torre11 i Joan Caval16.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments