Affordable Access

Stuart Patrick: PVC Compounds and Processing

Authors
Publisher
Society of Plastics and Rubber Engineers; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

57-61izlog knjiga.vp 59 Dominik V. Rosato, Donald V. Rosato Plastics Engineered Product Design Elsevier Ltd., 2003. 569 stranica, 146 slika, 33 tablice, 251 literaturnih izvora, format 16 ⋅ 24 cm, ISBN 1-85617-416-6, tvrdi uvez, cijena 245 €. Sadr`aj: Overview; Design Optimization; Design Parameter; Product Design; Com- puter-Aided Design; Plastic Performance; Design Reliability; Summary; Appendix A: Abbreviations; Appendix B: Glossary; Appendix C: Tradenames; Bibliography. Uporaba plastike raste iz godine u godinu, pri ~emu se plastika rabi u velikomu broju industrija gdje zamjenjuje klasi~ne konstrukcijske materijale, u prvome redu metale. Knjiga Plastics Engineered Product Design obuhva}a podru~ja konstruiranja i proizvodnje op}enito s jedne strane, kao i ograni~enja i posebnosti konstrukcija na~injenih od plasti~nih komponenata s druge strane. Svrha je uputiti konstruktore plasti~nih proizvoda kako optimalno konstruirati proizvod u cilju {to boljega ispunjavanja funkcije, {to lak{e preradljivosti, te ispunjavanja ostalih zahtjeva na proizvod. Autori knjige takvim pristupom omogu}uju konstruktorima uvid u pona{anje pojedinih plasti~nih proizvoda tijekom njihove uporabe, kao i u smjernice za optimalni izbor plasti~noga materijala. Kroz knjigu su autori izlo`ili niz tehni~kih i drugih, ne- tehni~kih na~ela koji omogu}uju pred- vi|anje pona{anja budu}ega plasti~nog proizvoda tijekom uporabe. Knjiga Plastics Engineered Product Design sjedinjuje znanje i iskustvo dvojice poznatih in`enjera s podru~ja plasti~arstva, koji mogu biti od klju~ne pomo}i neiskusnim, ali i iskusnim konstruktorima s toga podru~ja. Damir GODEC polimeri 25(2004)1-2 I Z L O G K N J I G A Stuart Patrick PVC Compounds and Processing Rapra Technology Ltd., Shrewsbury, 2004. 164 stranica, 3 tablice, 7 slika, format 20,8 cm · 29,4 cm, ISBN 1-85957-472-6, meki uvez, cijena 136 €. Sadr`aj: Introduction; PVC Industry; Health

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F