Affordable Access

Enric Moreu-Rey, 'Antroponímia. Història dels nostres prenoms, cognoms i renoms'

Authors
Publisher
Marges, Els: revista de llengua i literatura
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Ressenyes Enric MOREU-REY, Rntroponi'mia. Historia dels nostres prenoms, cognoms i renom. Barcelona, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 1991. 205 ps. El dia 27 de febrer de 1992, comencava el XVIIe Co1,loqui General de la Societat d'onomastica. Els qui participaren en aquest Congrés d'onomastica, organitzat per primera vegada a Barcelona, sota els auspicis de diverses institucions i persona- litats, i preparat per la Diviisió de Ciencies Humanes i diversos de artaments de la Universitat de BarceTona, hagueren d'interrompre l'ordre del clia de les jorna- des per assistir al sepeli tl'Enric Moreu- Rey, l'home que el 1980 havia fundat, en companyia d'altres estudiosos, la Societat d'onomastica i n'havia estat el secretari general i el seu vehement motor fins al moment. Enric Moreu-Rey nasqué a Barcelona el 1917; es doctora en Iletres, després d'ha- ver estudiat a Tolosa de Llenguadoc i a Barcelona, i exercí la docencia al Liceu Frances de la seva ciutat nadiua al llarg de trenta anys, impartint classes d'espanyol, frances i geografia i historia. Fou profes- sor de frances de 1'Escola dlIdiomes Mo- derns de la Universitat de Barcelona, en- tre el 1955 i el 1979, i el 1969 va entrar a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Uni- versitat de Barcelona, on va cobnr amb solvencia i dignitat materies de quatre de- partaments: Llengua Espanyola, Filologia Catalana, Filologia Francesa i Historia Medieval. Manent i Veny, al prefaci de la miscel.la- nia d'homenatge ue li dedicaren els col- legues i amics am$ motiu de la seva jubi- lació com a catedratic de la Universitat (Miscel.lania d'hornenatge a Enric Moveu- Rey, Publicacions de 1'Abadia de Montser- rat, 1988, 3 vols.), assenyalen la triple acti- vitat de filoleg, lingüista i historiador, com a tret dominant de la seva dedicació docent i investigadora, presidida sempre per la passió i la polemica, fruit del seu caracter ((ordenat i agressiu, aspre i cor- dial, erudit i bnllant, dogmati

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F