Affordable Access

How Newspaper Information is Produced

Authors
Publisher
Faculty of Political Science
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Martin/t, T., Tvorlxl ... Pol/t. misao. Vol. XXI I' (1987), /Wo. 1,4tr. 3 ll 3 Dru!tven ost info rma cije Wagaoje sa znanstvenog $lolpa UDK070.0l + 316.77 + 371.3:070:378 Tvorba novinskih informacija Tena Martinić Fakultet političkih nauka. Zagreb Sažetak Tvorba novinskih informaciju rclultat je novinarskog rad3 l precl~tnvlja spe- cifičan kompleks problema ~o :z.uhtiJcVa posebnu znanstvenu obrndu. Nijedna utemeljena manstvena disciplina ne obuhvaća problem tvorbe i osobitosti novinskih informacija. Novinske obavijesti, njihovo uklupa.nje u skupove lrub- rike i emisije), zatim u novinske cjeline (dnevnik, tjednik, televi:Lijslo i rodio- -program u sveukupnosti) bili bl, dakle, piedmet istraživanja teorije novuu1.ntva. Tvorba novinskib1 informacija , nj1hova diseminacija putem masovnih medija i pri- hvat posuli su z.a.sigumo ćinjenice od izuzetne \"llžnosti za suvremena druttva. Bio je LO razlog što su neke već utemeljene znanstvene disciptine usmjerile istraz.ivanje na poje- dine aspekte tih fenomena, ali su neki aspekti ostajali po suani, jer nisu mogli ući u vido- krug njihovih znanstvenih postupaka. Uzev$i u cjelini, težište je bilo više na istraživanju komunikacijskog procesa, diseminaciji i prihvatu. a ne na tvorbi same obavijesti. Nijedna postojeća znanstvena disciplina nije mogla obuhvatiti tu novu pojavu stog;1 ~to joj njihov analitički apal'at nije bio primjeren . Od klasićnih znanstvenih disciplina ponajprije su u svoj djelokrug istraživanja ma- sovne medije obuhvatile psihologija i sociologija, zatim discipline !to su doživjele procvat u .adnjim desetJjetima: lingvistika, teorija informacija i semiologija. Valja dodati da su masovni mediji i njihov utjecaj postali predmetom raspravljanja i u U.rugim društvenim i hum~tičk.un c.liscipl:iJlama, kao što su antropologija, politologija, zatim retorika, teorija književnosti i teorija umjetnosti. Psihologija se usredotočuje na sposobnosti pojedlnca da primi odreden broj obavi- jesti, na njegove psihoftzi

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments