Affordable Access

La custòdia marina: una nova eina de conservació d’hàbitats i espècies

Authors
Publisher
Atzavara, L'
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

117 20La importància d’establir Àrees Marines Protegides (AMPs) per a la conservació dels cetacis Una de les estratègies més efectives per a la conservació d’hàbitats i espècies del medi marí és l’establiment d’Àrees Marines Protegi- des (Hooker i Gerber, 2004). Aquestes àrees són considerades com una eina de gran im- portància en diversos marcs sobre la conser- vació de la biodiversitat i en la prevenció d’ex- tinció d’espècies (Conveni de Barcelona 1976; Conveni de Berna 1979; ASCOBANS 1991; Conveni OSPAR 1992; ACCOBAMS 1996; Di- rectiva Hàbitat de la Unió Europea 1992). Al Mediterrani, la designació d’àrees mari- nes protegides per a la conservació de cetacis està considerada en molts convenis internaci- onals i europeus per a la protecció d’espècies i hàbitats. En l’àmbit internacional, el Conveni de Bar- celona (1976) per a la protecció del Mediter- rani contra la contaminació, emfasitza en l’es- tabliment de Zones Especialment Protegides d’Importància pel Mediterrani (ZEPIM) per a les espècies mediterrànies en perill i els hàbi- tats vitals per a la seva conservació. També, l’acord sobre la conservació dels cetacis del mar Negre, el mar Mediterrani i la zona atlàn- tica contigua (ACCOBAMS) proposa establir una xarxa d’àrees marines protegides impor- tants per a l’alimentació, la reproducció i la cria d’aquestes espècies. El Conveni de Berna (1979) sobre la conservació de la vida silvestre i medi natural, recomana a les parts signants, la designació d’àrees d’especial interès per a aquelles espècies amenaçades d’extinció i vulnerables, especialment les incloses en l’apèndix II com “espècies de fauna estricta- ment protegides”. En l’àmbit de la Unió Europea, la Directiva 92/43/CEE (Directiva Hàbitat), sobre la con- servació dels hàbitats naturals i de la flora i fauna silvestres, requereix per a les espècies de cetacis incloses en l’Annex II la creació de Llocs d’Interès Comunitari (LIC), definides com a àrees que contribueixin significativa- ment al

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F