Affordable Access

"Om man ska börja någonstans så ska man börja med sig själv": en fallstudie om förhållandet mellan personligt ansvar och globala problem

Authors
Publisher
Lunds universitet/Avdelningen för sociologi
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
 • Livspolitik
 • Livsstil
 • Politiska Handlingar
 • Individualisering
 • Ekologisk Moral
 • Environmental Studies
 • Miljöstudier
 • Sociology
 • Sociologi
 • Earth And Environmental Sciences
 • Social Sciences

Abstract

Studien har sin utgångspunkt i en trend som blivit allt mer synlig under den senaste tiden; människor tar ett personligt ansvar för globala problem. Studiens syfte är därför att undersöka hur medvetna människor ser på frågan om personligt ansvar vad gäller globala problem? Studien är gjord som en fallstudie och undersökningsenheten, eller fallet, är deltagare på kursen Hållbar utveckling. Metoden är intervjuer. Jag har genomfört semistrukturerade intervjuer med fem kursdeltagare och dessa intervjuer utgör studiens empiriska underlag. Studiens teoretiska utgångspunkter är bland annat Giddens teorier om livsstil och livspolitik, Becks subpolitiska begrepp, och Baumans negativa syn på individualiseringen. Studien kommer bland annat fram till att majoriteten av respondenterna känner ett personligt ansvar, men att de känner ett större ansvar för vissa frågor, huvudsakligen miljöfrågan. Att respondenterna känner störst ansvar för miljöfrågan hänger dels samman med graden av angelägenhet men också med möjligheterna att påverka den i sin vardag. Varför man känner ett ansvar är en konsekvens av livspolitiska reflexioner: skapandet av moraliskt försvarbara livsformer i ett posttraditionellt samhälle. Att ta ansvar i vardagen handlar om att göra de rätta valen (t.ex. ta tåget framför bilen eller att köpa kravmärkt), val som tillsammans med andra val utgör en livsstil. Även om den allmänna uppfattningen är att man bör ta sitt ansvar så upplever respondenterna att det finns praktiska hinder, t.ex. bristande utbud eller ekonomi, som förhindrar dem från att göra detta, vilket används som ursäkt för att rättfärdiga sådant som annars inte hade varit acceptabelt ur ett livspolitiskt perspektiv. En jämförelse visar dock hur relativa dessa hinder kan vara.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments