Affordable Access

СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ВИМІР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ЗНАННЯ В ІНФОРМАЦІЙНУ ЕПОХУ

Authors
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЧЕНБАЙ НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА УДК 001. 895: 316.422.42 (043.3) СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ВИМІР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ЗНАННЯ В ІНФОРМАЦІЙНУ ЕПОХУ 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Київ – 2012 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі філософії Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету Науковий керівник: доктор філософських наук, професор ДРОТЯНКО Любов Григорівна, Національний авіаційний університет, завідувач кафедри філософії. Офіційні опоненти: доктор філософських наук, доцент ГЕРАСИМОВА Ельвіра Миколаївна, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, професор кафедри соціальної філософії та філософії освіти; кандидат філософських наук ОНОПРІЄНКО Михайло Валентинович, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України, старший науковий співробітник. Захист відбудеться «5» жовтня 2012 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.062.10 у Національному авіаційному університеті за адресою: 03680, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1, ауд. 8.1007. З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Національного авіаційного університету за адресою: 03680, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1. Автореферат розісланий «____» жовтня 2012 р. Учений секретар спеціалізованої вченої ради Ороховська Л.А. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми дослідження. Наука як соціокультурний феномен із середини ХIХ ст. визнавалася продуктивною силою суспільства. Згодом вона почала виконувати й інші соціальні функції. Певною мі

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments