Affordable Access

Download Read

2003, any Marian Vayreda

Authors
Publisher
Universitat de Girona

Abstract

0218_005 EDITORIAL -> *• RiivisTA ni-: CliRoNA •> M'M JiS M,\n,-¡i.\v inii.i « - U í j l ^ Entre els debats i els disbarats Revista ¡ifúirona La Demarcació de Girona del Coi-legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya anuncia per ais propersmesoslacelebraciód'un nou debat sobre la Costa Brava. Será el segon que orga- nitzará aquest col-lectiu, després del que es va fer a Begur el 1989. i e( tercer després del famós Debat Costa Brava de 1976, viscut de forma massiva i apassionada en plena tran- sició democrática, totjust un any després de la mort del dictador. Si el primer debat va contemplar el litoral des de tots els angles i en tots els ámbits possi- bles, el segon es va centrar básicament en temes d'urbanisme i de territori, com correspo- nia a la condició professional deis seus responsables. Aquest tercer, peí que sabeni. insis- tirá en les mateixes qüestions, pero també incidirá en les económiques i turístiques, ínti- mament Iligades amb les altres. Els pronunciaments sobre la situado de la costa s'han revifat últimament a partir de diverses análisis, fetes tant des del govern com des de l'opo- sició. En un i altre front, tot i les lógiques discrepáncies en l'alribució de responsabilitats, s'ha coincidit en moltes constatacíons: l'ocupació massiva del litoral, el perill de saturado de l'oferta turística, el creixementurbanísticdesmesurat o descontrolat, la manca d'orde- nació global i la progressiva destrucció d'indrets que, comengada durant la dictadura, ha continuat el seu degotelg en els anys de la democracia. Res de tot aixó no havia passat per alt ais participants en el primer i historie Debat Costa Brava. El dossier commemoratiu del seu vinté aniversari, publicat per aquesta Rew'sía en els seus números 179 i 180, posa de manifest que les denuncies d'aquell congrés popu- lar encara son vigents, que la majoria de les propostes fetes son assignatures pendents i que alguns deis problemas detectats s'han estés a zones llavors intocades, com la segó na Ifnia de ma

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments
F