Affordable Access

Integració del laboratori assistit amb calculadora gràfica (LACG) en l'ensenyament secundari

Authors
Publisher
Revista de física
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Integració del la boratori assistit am b calculadora grifica (LACG) l'alumnat de l'ús del Activitat Durada (minut S) Preparació dels alumnes monitors 50 Estudi del problema obert 70 Realització de l'experiencia LACG 15 Discussió i conclusions 15 problema, a més d'haver augmentat el seu bagatge perso- nal d'experzkncia. Aquestes activitats pretenien eviden- ciar l'existencia de possibles concepcions alternatives en la interpretació del model cineticocorpuscular, com ara: «les partícules modifiquen la seua grandhria en compri- mir l'aire», «queden en repbs i sense espai buit entre elles en comprimir l'aire», «és major la pressió en un extrem que no pas en les parets», etc. Taula 1: Distribució temporal orientativa de les activitats on s'inscriu el LACG Rang de pressió: de O a 6,8 atm. Pressió m k i m a que pot tolerar: 10,2 atm. Sensibilitat: mínima 0,454 V / a t m ; mkxima 4'2 V / a t m . Resolució: 0,011 atm. Linealitat i histeresi combinada: típicament f 0,l %, mimima de f 0'5 %. Temps de resposta: 100 ps. a 3 h (taula 1). En menys d'una hora, dos alumnes del grup foren instruits en el maneig de l'equipament LACG. Aixb pretenia la realització posterior de l'ex- periencia pels mateixos dos alumnes i dins l'aula, davant la resta del grup, i arnb l'ajut de la projecció arnb un retroprojector de les mesures i de la seua anhlisi. ~~b una dedicació de sessió i mitja de classe, previa Taula 2: Especificacions del sensor de pressió del LACG a la realització de l'activitat de LACG, s'aborda a l'aula (Pressure Sensor Vernier) el problema obert plantejat pel prof&sorat: «De que depen la pressió exercida per un gas tancat en un re- cipient?~. Les orientacions metodolbgiques que s'han seguit estan descrites arnb detall, i arnb exemples, per Calatayud et al., 1980. 4 5 0 - 4.m. 350. 3.m . 2 2.50. E 2m. 1 5 0 . ,.m. Figura 2: La fotogrda mostra un dels moments finals de 0.50 . la realització de l'experiencia amb un grup d

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F