Affordable Access

Noves realitats de la immigració a Catalunya

Authors
Publisher
DCidob
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

3Nº 67-68 La presència immigrant a Catalunya és una realitat cada vegada més evident i visible. Després d’un període de trànsit i mobilitat, els col.lectius d’immigrants es troben en una fase d’assentament, consolidació i reafirmació. Això vol dir que, malgrat la persistència dels impediments i traves administratives en què aquests es troben per tal de regularitzar la seva situació, s’obre el camí envers noves qüestions que ens interroguen sobre els processos d’integració social i sobre els reptes de la convivència. Aquests col.lectius sovint demostren la seva voluntat de participar en la vida política, social i cultural de la societat d’acolli- da. Molts dels seus integrants porten més de vint-i-cinc anys entre nosaltres, s’han arrelat i els seus fills han nascut i s’han educat aquí. Potser també ha arri- bat el moment d’intentar respondre la següent qüestió: quan es deixa de ser immigrant? Podem seguir identificant com a immigrant una persona que porta tants anys entre nosaltres? O per què parlem de segones generacions d’immi- grants per a referir-nos a persones que han nascut aquí? Tal com comentava Abdelmalek Sayad, la societat d’acollida comença a tren- car amb les tres il.lusions que acompanyaven la presència immigrant: la il.lusió de la mà d’obra, ja que no tots els qui emigren ho fan per raons laborals (rea- grupament familiar) i l’atur també és present en aquest col.lectiu; la il.lusió de la presència provisional, de fet, molts immigrants manifesten la seva voluntat d’assentament; i la il.lusió de la neutralitat política, ja que els col.lectius d’im- migrants expressen cada vegada més la seva opinió i participen activament en la vida política i pública de la societat d’acollida. Hi hauria també un quart com- ponent de les migracions, que a partir d’ara es fa ineludible: l’aportació d’un bagatge cultural i social per part d’aquests col.lectius com a elements confor- madors de la seva identitat. Aquestes transformacions demanen modificar la percepció d’aquesta presèn- cia per part

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F