Affordable Access

F. Grin; F. Vaillancourt. The cost effectiveness evaluation of minority language policies

Authors
Publisher
Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

The cost-effectiveness evaluation of minority language policies The cost· effectiveness evaluation of minority language policies François Grin; François Vaillancourt. The cost- effectivenessevaluation o( minority langl/age policies: Case studies all Wales, Ireland (// /(1 the Bosque Country. Flensburg: European Centre for Minority lssues, 1999. (ECMI Monograph; 2) Autor Marc Lepr être Aventures del flux de caixa TERMCAT, Centre de Termino- logia. Diccionari d'auditoriu i comptabilitat [Fitxer infor mà- tic]. Barcelon a: INK Catalunya, 2000. 1 CD-ROM ISBN 84-607-0056-9 TERMCAT, Centre de Termino- logia. Dlccionari d'economia i empresa. Barcelon a: Gestió i Edició de Mitjans, 2000. 4 v. Autor Miquel Ramon Secciód'Economia dels Serveis lntormatius de TV3 74 ECMI • • • f~ CE'Irn. • • , O'; • 1vIIto()IlllY l!>~..U The cost-effectlwnfls eval uatlon ot mlnorlty language policies: Aquesta mo nografia estableix un model d'ava luació de polít iques lingüístiq ues sobre llengües mi- no ritàr ies a partir de la iden tifi- cació de les relacions causals que existe ixen entre les actuacions polítiques específiques i els seus resultats pel que fa a l'extensió de l'ús social de les llengües int eres- sades. Es tracta, per consegüent, de disce rnir les relacion s en tre Si fas de periodista, les paraules són un a primeríssima matèria. Si a més et dediques a explicar no- tícies d'economia, la cosa es pot complicar. Hi ha un a mena d'ar- got, un llenguatge específic que, sovint, sembla destin at a fer que no més un selecte cercle d'inici ats s'assabenti de les coses. I no di- guem els eufemismes que, inven- tats per emmascarar la realitat, tot ho entrebanque n. Sovin t, un a cost i efectivitat de quatre tipus de política lingüí stica aplicades a Euro pa occidental: la de retolació bilin güe de carrers al País de Gal- les; els programes televisius en llengua gal-lesa; la polí tica lin- güística educativa al País Basc, i un a iniciativa local de prom oció de l'irlandès a l

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F