Affordable Access

การศึกษาตัวบ่งชี้และสมรรถภาพการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

Authors
Publisher
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Date
Keywords
  • วิจัยเชิงปฏิบัติการทางการศึกษา
  • ครูมัธยมศึกษา

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยายประเภทการศึกษาสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถภาพการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาและเพื่อศึกษาสมรรถภาพการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนครศรีธรรมราช ตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 211 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถามจำนวน 2 ฉบับ คือ 1) แบบสอบถามคะแนนน้ำหนักความสำคัญของตัวบ่งชี้สมรรถภาพการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา และ2) แบบสอบถามสมรรถภาพการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการวิจัย พบว่า 1. ตัวบ่งชี้สมรรถภาพการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษามีจำนวน 100 ตัวบ่งชี้ 6 องค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ มี 3 องค์ประกอบ 39 ตัวบ่งชี้ ด้านความสามารถ มี 1 องค์ประกอบ 40 ตัวบ่งชี้ และด้านจรรยาบรรณและลักษณะนิสัย มี 2 องค์ประกอบ 21 ตัวบ่งชี้ 2. สมรรถภาพด้านความรู้ในการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนครศรีธรรมราช จากการวัดผลสัมฤทธิ์ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี 3. สมรรถภาพด้านความสามารถในการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนครศรีธรรมราช จากการประเมินตนเองโดยครูส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก 4. สมรรถภาพด้านจรรยาบรรณและลักษณะนิสัยในการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนครศรีธรรมราช จากการประเมินตนเองโดยครูส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments