Affordable Access

Mišljenja i komentari: Prilog vrednovanju znanstvenikâ u Hrvatskoj - prijedlog novoga scientometrijskog kriterija

Authors
Publisher
Croatian Society of Chemical Engineers; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Kui_05-06 (2013).vp:CorelVentura 7.0 mišljenja i komentari Prilog vrednovanju znanstvenikâ u Hrvatskoj – prijedlog novoga scientometrijskog kriterija V. Stilinoviæ* Sveuèilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematièki fakultet, Kemijski odsjek, Horvatovac 102a, 10 000 Zagreb U suvremenomu svijetu brzoga znanstvenog napretka i velikoga broja istraÞivaèâ èesto se ukazuje potreba za kvantitativnim vred- novanjem kvalitete znanstvenoga doprinosa pojedinog znanstve- nika, kako unutar pojedinih podruèja tako i meðu razlièitim podruèjima. Kako su prave luèonoše svakoga društva znanja upravo njegovi najizvrsniji struènjaci, kriteriji po kojima se utvr- ðuje ta izvrsnost nisu od upravo neprispodobive vaÞnosti samo za formalno rangiranje znanstvenikâ veæ predstavljaju nuÞdan pred- uvjet napretka znanosti pa i društva samoga. Mnogi se kriteriji rabe u ocjenjivanju znanstvene izvrsnosti. Meðu njima tradicionalno prva mjesta zauzimaju broj objavljenih znan- stvenih radova, ukupna citiranost, prosjeèna citiranost, faktori odjeka (impact factor) èasopisâ u kojima pojedinac objavljuje, ukupan zbroj dotiènih faktora, ili pak njihov prosjek. Takoðer su definirani i mnogi sloÞeniji scientometrijski indeksi kao što su Hirschov indeks (h), kvocijent m, Erdõsev broj te mnogi drugi.1 Prema Pravilniku o uvjetima za izbore u znanstvena zvanja, koje je objavilo Nacionalno vijeæe za znanost Republike Hrvatske,2 definiraju se minimalne razine kvantitativnih i kvalitativnih kriteri- ja koje je potrebno ispuniti za izbor u pojedina znanstvena zva- nja. Pri tome su kvantitiativni kriteriji definirani kao broj objavlje- nih znanstvenih radova, dok je kvalitativni kriterij, u podruèju prirodnih znanosti, biomedicine i zdravstva, definiran izrazom , gdje je IFi faktor odjeka èasopisa u kojemu je i-ti rad objavljen, FDi faktor doprinosa autora dotiènomu radu, a med(IF)i medijan fakto- ra odjeka podruèja kojemu èasopis pripada. Takva definicija in- deksa K ne samo da omoguæuje propisivanje minimalne kvalitete znanstve

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F