Affordable Access

Kamo su nestali stručnjaci?

Authors
Publisher
Society of Plastics and Rubber Engineers; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

108-111aktualno.indd polimeri A K T U A L N O 29(2008)2 109 U Kambod`i Crveni Kmeri, pod utjecajem kineske Kulturne revolucije, raselili su gradove, ukinuli su srednje i vi{e {kole te kulturne ustanove, likvidirali politi~ke protivnike i dr. Broj ubijenih i umrlih od posljedica vladavine Crvenih Kmera u razdoblju 1975. - 1978. procjenjuje se na dva milijuna (danas Kambod`a ima oko 12 milijuna stanovnika). Ko- lega koji je ovog prolje}a turisti~ki bio u Kambod`i, pri~a da su Crveni Kmeri posebice tra`ili one koji su nosili nao~ale, jer su pretpostavljali da su i{li u {kolu. U Afganistanu talibani su 2001. godine miniranjem razorili, prema naredbi mule Muhamada Omara, Buddhine statue u dolini Bamiyan. To su bile najve}e statue uspravnog Buddhe na svijetu, isklesane u 6. stolje}u. U Hrvatskoj, u franjeva~kom samostanu Krka na otoku Visovcu, u me- morijalnoj sobi Domovinskog rata pi{e: ... ru{ili su i palili katoli~ke vjer- ske objekte: crkve i zvonike, ` upne ku}e i domove. Nastojali su izbrisati svaki trag katoli~ke vjere i hrvatske kulture na tom podru~ju ... Zaklju~ak Ubijanje sje}anja poni{tava u~enje. Eti~ka i moralna valjanost trenuta~nih postupaka ne mo`e se dovesti u ku{nju uspore|ivanjem s postupcima u pro{losti. Ubijanjem sje}anja svatko ima svoju istinu. Nema ~ak ni prilike za krivi odabir. Zato je ubijanje sje}anja tako primamljivo. No siguran sam da je ubijanje sje}anja Sizifov posao. Uni{tavanje do- kumenata ili artefakata nije istinska negacija pro{losti. To je prije svega, kako ka`e slovenski filozof Slavoj @i`ek u svojoj knjizi O nasilju (Naklada Ljevak, Zagreb, 2008.), »... bespomo}ni passage a l´acte«, tj. puko odigravanje koje svjedo~i o neuspjehu ubijanja sje}anja. Zvonko BEN^I] Europska situacija* Europska industrija zapo{ljava vi{e od 34 milijuna ljudi. Na nju otpada oko 75 % ukupnoga europskog izvoza, vi{e od 80 % istra`ivanja i razvoja odnosi se na privatni industrijski sektor, i ujedno ostvaruje oko petine ukupnoga prihoda. Eu

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F