Affordable Access

Acció a la vitamina B-2 sobre el metabolisme dels glúcids i la redoxidació en els teixits

Authors
Publisher
Treballs de la Societat Catalana de Biologia
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Acció a la vitamina B-2 sobre el metabolisme dels glúcids i la redoxidació en els teixits ACCIO DE LA VITAMINA B-2 SOBRE EL METABOLISME DELS GLUCIDS I LA REDOXIDACIO EN ELS TEIXITS per J. A. COLLAZO C. PI-SUNER i BAYO INTRODUCCIO : LES VITAMINES B-i i B-2 Tots els fisiblegs que s'han ocupat fins ara de 1'avi- taminosi B (carencia dels factors B-i i B-2) han demostrat 1'existencia de greus alteracions del metabolisme en els animals sotmesos a les dieter desvitaminitzades. Sabem que la carencia estudiada com a avitaminosi B cs la re- sultant d'una alimentacio deficient en diferents factors hidrosolubles, amb propietats biolbgiques i fisico-qufmiques diferents, si be de procedencia molt semblant. Gairebe tots els materials rics en 1'efecte vitaminic B formen un complex, de dues vitamines, corn a minim, la B-i i la B-2, amb propietats ben determinades i caracterfs- tiques i posseidores de diferents efectes biologics espe- cffics, segurs i insubstituibles entre ells o per substancies d'una altra classe. El grup vitaminic B ha estat reco- negut durant llarg temps per 1'efecte antineurftic, pre- ventiu i curatiu de la malaltia provocada per la seva carencia en l'alimentacio dels animals (colour, rata, gos, mico, etc.) elegits com a test biologic per a la seva de- Treballs de la Socielat de Biologia. 1932 99 mostraci6. Segons es fes us del test colom o del test rata, els efectes observats es referiren especificament, al comencament, a 1'acci6 preventive i curativa de l'atac convulsiu neuritic en el primer; o a un estfmul del crei- xement, constatat per 1'augment progressiu de pes, en la. segona. Posteriorment s'ha pogut comprovar que aquests dos efectes procedeixen de substancies diferents. En l'estat actual de les nostres recerques, hem d'admetre, en el grup vitamfnic B, 1'existencia d'una vitamina B-i antineurftica, amb un mecanisme d'acci6 encara poc conegut, i una altra B-2, anomenada indistintament d'as- similaci6, de creixement o de conservaci6 d

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F