Affordable Access

ПАРАДИГМА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Authors
Publisher
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Выпуск 109. Посвящается 22-летию Независимости Украины

Abstract

sb-109 - Ч.2 Науково-технічний збірник №109 232 Е К О Н О М І К А УДК 658.115:330.322.31 А.Ю.БЕРЕЖНА, канд. екон. наук Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській області Н.І.СКЛЯРУК, канд.екон.наук Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова ПАРАДИГМА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Розглядаються питання інноваційного розвитку економіки в умовах глобалізації, проблеми інноваційної діяльності у сфері житлово-комунального господарства. Досліджується парадигма інноваційного розвитку комунального господарства. Пропо- нуються теоретичні рекомендації щодо концептуальних підходів та практичних заходів для забезпечення інноваційного розвитку комунального господарства міста. Рассматриваются вопросы инновационного развития экономики в условиях глоба- лизации, проблемы инновационной деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Исследуется парадигма инновационного развития коммунального хозяйства. Предлагаются теоретические рекомендации по концептуальным подходам и практиче- ские предложения для обеспечения инновационного развития коммунального хозяйства города. The problems of innovative development of the economy in the conditions of globaliza- tion, the problems of innovative activity in the area of housing and communal services are considered. The paradigm of innovative development of communal services is investigated. Theoretical recommendations on conceptual approaches and practical proposals for the provid- ing of innovative development of municipal services of the city are offered. Ключові слова: виклики глобалізації, інновація, інноваційний розвиток, комуналь- не господарство міста, парадигма, стратегія. З огляду на сучасні особливості управління інноваційною діяль- ністю, як і соціально-економічними відносинами в цілому, яким властиві тенденції глобалізації, гуманізації, соціалізації, конс'юмер

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments