Affordable Access

Evolució dels preus lleidatans a la baixa edat mitjana (1362-1500)

Authors
Publisher
Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Parlar dels segles m i xv significa, tant pel que fa a Catalunya com per a la resta de pa'isos europeus, parlar de crisi. Des de l'bptica d'una imatge totalitzadora, el concepte de crisi, el tenim en compte com un element de canvi i/o reestructuració, en el qual els aspectes econbmics s'interrelacionen amb els aspectes socials, polítics, jurídics, mentals i ideolbgics.' Pel que fa a I'aspecte econbmic, i més concretament a I'evolució dels preus europeus durant la baixa edat mitjana, la bibliografia és, sortosament, abundant. Destaquem, solament per fer esment d'alguns d'ells, l'estudi de G. Bois que compara les dades obtingudes per ell mateix referent a Rouen, amb les ja publicades per altres autors, sobre la península Iberica, Tolosa, nord de Franca, Flandes, Brabant i Anglate~a.~ El llibre de N. S. G. Pounds on compara preus d'Anglaterra, Gant i Cra~bvia.~ I el de W. Abel que utilitza dades d'Anglaterra, Franca, Alemanya i Polbnia.* Tots ells estan d'acord a dividir la baixa edat mitjana en dues fases ben diferenciades: una d'expansió, que es mantingué fins al principi del' segle m, seguida d'una altra de contracció que va perdurar fins al segle xv. Es tracta d'un moviment de baixa de preus generalitzat arreu dlEuropa, perd que tingué una cronologia lbgicament diferenciada a cada país. La discussió se centra a identificar els factors causals que van provocar aquest moviment; entre els quals la moneda i la demografia són 1. Per a una visió general de la crisi a Europa durant els segles xnr i xv vegeu, entre altres: B. GUEN%E (19851, Occidente durante 10s siglos m i xv. Los Estados, Barcelona: Ed. Labor, col. Nueva Clio, núm. 22; J. H E E R ~ (19841, Occidente durante 10s siglos m i xv. Aspectos económicos y sociales, Barcelona: Ed. Labor, col. Nueva Clio; G. A. J. HoncETI, A Social and Economic Histoy of Medieval Europe (19721, Londres: Methuen and Ltd, E. M m (19831, Introducción a la Historia de la Edad Media, Madrid: Historia Universal Isuno; C. M. RONCI@.RE,

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F