Affordable Access

BOSANSKO BOGOMILSTVO I GRGUR NINSKI

Authors
Publisher
Institute of Social Sciences IVO PILAR
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

CasopPilar-01 135 Bosansko bogomilstvo i Grgur Ninski PolazeÊi od povijesne Ëinjenice da je Crkva bosanska bila glagoljaπka crkva, Pilar je njezin nastanak doveo u vezu s politiËko-vjerskim sukobima unutar ranosrednjovjekovnoga hrvatskog kraljevstva (biskup Grgur) i kasnijim mijeπanjem autohtone hrvatske narodne crkve na podruËju bosanske dræave s bugarskim bogumilstvom i elementima dualistiËke vjere flstarih Slovjana« proπarane tragovima mitraizma. Za njega je vaæan Ëimbenik u oblikovanju vjerskog nauka Crkve bosanske bilo dualistiËko uËenje iranskoga proroka Zaratuπtre. OslanjajuÊi se na rezultate istraæivanja Ëeπkoga znanstvenika J. Peiskera, Pilar je do kraja æivota istraæivao prisutnost dualitiËkog vjerovanja na hrvatskom geopolitiËkom prostoru. BOSANSKO BOGOMILSTVO I GRGUR NINSKI. Veliki ljudi, i veliki istoriËari, spajaju genijalnim pregledom dosadanje rezultate zna- nosti u nove cjeline, i popunjujuÊi intujicijom praznine zaostale u razvitku pojedinih znanosti dolaze do sasvim novih rezultatâ, pogledâ, i zakljuËaka. Takovim velikim Ëovjekom moramo smatrati i Franju RaËkoga, koji nam je prvi dao zaobljenu sliku balkanskog bogomilstva, tako da je ono izronilo iz tame i pustoga nagaanja te pos- talo predmetom nauËnog istraæivanja. Njegova je zasluga, da je Ëitavo onodobno znanje o tome predmetu iscrpao, te ujedno sakupio i objelodanio veliki dio doku- mentarnoga materijala, tako da ge je mogao obraditi i dati zaobljenu sliku te vjerske sekte. Ali se i poslije RaËkoga razvijalo naπe znanje o vezama balkanskoga bogomil- stva sa velikim vjerskim pokretom iranskoga proroka i socijalnoga reformatora Za- ratustre, nakon πto su razni ispitivaËi potanje izloæili veze manihejstva sa naukom to- ga velikog perzijskog proroka. Godinâ 1871-8 objavio je ©pigl (Friedrich Spiegel) svoje djelo flErânische Altertumskunde«, u kojem je i nauku manihejsku izloæio kao nesamo razvitak nego kao baπ samu zaratustrijsku sektu, stavljajuÊi naravno te sekte i religije u sasvim novo svjetlo, pa smo podrobni

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments