Affordable Access

Comunicat de premsa del Grup Català de Sociolingüística

Authors
Publisher
Treballs de sociolingüística catalana
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

COMUNICAT D E PREMSA DEL GRUP CATALA D E SOCIOLINGUISTICA EI Grup CataIa de Sociolingüística, adherit al Research Committee on Sociolinguistics de 1'Associació Internacional de Sociologia, i integrat per sociolingüistes de tots els PaYsos Catalans, davant el projecte d'ordre minis- terial que desenvolupa el decret de 3 d'agost de 1979 sobre ccincorporacibn de la lengua valenciana al sistema de enseñanza del País Valenciano,, ma- nifesta: 1) Que el greu conflicte idiomatic del País Valencia només pot ser re- solt per mitja d'una política lingüística clarificadora i valenta, que afronti de forma decidida la recuperació de la llengua prbpia del país a tots els nivells públics i privats. 2) Que aquesta llengua comprkn, dins 1'Estat espanyol, l'ambit terri- torial de les Illes Balears, el País Valencia, el Principat de Catalunya i la franja lingüística del territori aragonés, i fora de 1'Estat espanyol, Cata- lunya del Nord, Andorra i I'Alguer, i que és reconeguda per les acadbmies i les personalitats científiques d'arreu del món com a llengua catalana, reco- neixement que fa el mateix Ministeri0 de Educación espanyol en la seva programació d'EGB i de BUP. Aquesta unitat de l'idioma no esta en contra- dicció amb la necessaria valoració de les diferents varietats locals i socio- lectals que enriqueixen la nostra comunitat lingüística. 3) Que tal com exigeixen les reglamentacions educatives de tots els paYsos moderns la capacitació per a impartir la dockncia és competkncia exclusiva de la Universitat. 4) Que perque la política educativa que reclama el País Valencia sigui operativa cal que la població escolar valenciana domini a tots els nivells 1'6s del catala; altrament, seria discriminar-la en relació amb els rkgims educatius d'altres pobles de 1'Estat espanyol. 5 ) Que, en conseqübncia, hem de denunciar les ambigüitats del decret de 3 d'agost de 1979, sobretot en funció de les directrius que regulen l'ac- tual projecte d'ordre ministerial corresponent.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F