Affordable Access

สถานภาพการศึกษาภูมิภาคตะวันออกกลางในประเทศไทย

Authors
Publisher
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Date
Keywords
  • ตะวันออกกลาง -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) -- ไทย
  • ตะวันออกกลาง -- ภาวะเศรษฐกิจ
  • ตะวันออกกลาง -- ภาวะสังคม

Abstract

ศึกษาหาสาเหตุว่า เพราะเหตุใดการศึกษาภูมิภาคตะวันออกกลางในระดับอุดมศึกษาของไทย ระหว่างปี ค.ศ. 1973-ค.ศ. 2005 จึงไม่ได้รับความสนใจจากนักวิชาการและนักศึกษาเท่าที่ควร ทั้งนี้จะเก็บข้อมูลจากการวิเคราะห์หลักสูตร การเรียนการสอนด้านรัฐศาสตร์ในสถาบันการศึกษาหลักๆของไทย รวมทั้งการสัมภาษณ์คณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับพัฒนาการของการศึกษาภูมิภาคตะวันออกกลาง วิทยานิพนธ์ใช้แนวคิดเรื่องจักรวรรดินิยมทางการเมือง และจักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรมของ Johan Galtung เป็นกรอบความคิดในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผลการศึกษาได้ข้อสรุปว่า ในบางช่วงเวลา ความช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกาต่อไทยในด้านต่างๆ ส่งผลให้รัฐบาลไทยให้ความสำคัญแต่สหรัฐอเมริกา ด้านนักวิชาการไทยก็ให้ความสนใจแต่การศึกษาสหรัฐอเมริกาเช่นกัน จนละเลยการศึกษาภูมิภาคอื่นๆ รวมทั้งตะวันออกกลางศึกษา ผลการศึกษายังได้ข้อสรุปเพิ่มเติมว่า นับตั้งแต่เกิดเหตุวินาศกรรมเมื่อวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 การศึกษาภูมิภาคตะวันออกกลางก็พัฒนามากขึ้น โดยมีนักวิชาการและนักศึกษาจำนวนมาก ให้ความสนใจต่อประเด็นเกี่ยวกับตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม รัฐบาลและวงการการศึกษาควรร่วมมือกันปรับปรุง และขยายการศึกษาภูมิภาคตะวันออกกลางให้มากขึ้น

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments