Affordable Access

Antica Menac: Hrvatska frazeologija

Authors
Publisher
Crotian Philological Society
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Prikaz Knjige

Abstract

Ventura - SL1405B.CHP �������� ��� ���������� �� �� ����� ��� � � ����� �� ������������� ���������� Frazeologija se kao samostalna lingvisti~ka disciplina po~ela razvijati polovi- nom pro{loga stolje}a. Svoj je procvat do‘ivjela prvo na podru~ju biv{ega Sov- jetskog Saveza, no ubrzo se i u drugim slavenskim zemljama pove}ao interes za to podru~je, pa su se u njima po~eli objavljivati teorijski radovi vezani za frazeologiju pojedinih jezika, pri ~emu su se ~esto uspore|ivali s drugim sla- venskim i neslavenskim jezicima. Uskoro su frazeolozi pokazali velik interes i za frazeografiju, te po~eli sastavljati jednojezi~ne i vi{ejezi~ne frazeolo{ke rje~- nike. U Hrvatskoj se interes za frazeologiju probudio po~etkom sedamdesetih go- dina pro{loga stolje}a, a prva osoba koja se u nekom hrvatskom stru~nom ~aso- pisu osvrnula na tu temu bila je Antica Menac. Oko sebe je uskoro okupila mali radni kolektiv koji je sastavio dvosve{~ani Rusko–hrvatski ili srpski frazeo- lo{ki rje~nik (u red. A. Menac), a svoj je frazeografski rad nastavila kao koau- torica nekoliko frazeolo{kih rje~nika u seriji Mali frazeolo{ki rje~nici i Hrvat- skoga frazeolo{kog rje~nika. Antica Menac je i dalje pisala o razli~itim aspekti- ma hrvatske frazeologije dovode}i je u vezu, u prvom redu, s ruskom, ali i s frazeologijom drugih slavenskih i neslavenskih jezika. Smatra se utemeljitelji- com Zagreba~ke frazeolo{ke {kole. U knjizi Hrvatska frazeologija, objavljenoj u svibnju 2007. godine u izdanju Knjigre (urednica Verica Zori}), autorica je skupila svoje radove tiskane od 1971. do 2005. godine. Treba, me|utim, napomenuti da je dio radova (onih sta- rijih) djelomi~no izmijenjen i terminolo{ki osuvremenjen. U uvodnom se dijelu (str. 5–6) daje kratak pregled autori~ina bavljenja fra- zeologijom. ^lanci su u knjizi podijeljeni na {est tematskih cjelina. �������� ���� ���������������������������� �� ��� ��������� �� Prva se tematska cjelina (str. 7–66) sastoji od pet ~lanaka. U prvom (Sveze rije~i) govori se o osnovnoj

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F