Affordable Access

Er det offentlige Danmark parat til geografisk baseret digital forvaltning

Authors
Publisher
Geoforum Danmark
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Perspektiv nr. 18, 2010 14 Indledning Geoforum og Aalborg Universitet har i 2009 foretaget en undersøgelse af niveauet for implementering af geografisk information i det offentlige Danmark. Undersøgelsen er en del af et initiativ i regi af GI Norden inspi- reret fra ULI’s ”Geografisk information i Sve- rige 2003”, som var et første forsøg på at kortlægge e-parathed indenfor det offentlige med hensyn til udbredelsen og brugen af GIS. Siden har også Finland foretaget en tilsva- rende undersøgelse med de samme spørgs- mål og der er netop nedsat en nordisk grup- pe med henblik på at analysere data, fore- tage sammenligninger og udvikle guidelines. Undersøgelsen er foretaget ved hjælp af spørgeskemaer, som er udsendt til 151 of - fent lige instanser, inklusiv samtlige kommu- ner. Den generelle svarprocent for undersø- gelsen ligger tæt på 80 procent, hvilket dæk ker over i alt 75 svar fra kommunerne, 3 besvarelser fra regionerne og 42 besva- relser fra statslige institutioner (ministe- rier, styrelser, universiteter og lignende). På bagrund af undersøgelsens resultater sæt ter denne artikel fokus på anvendelsen af geodata og geografiske informationssyste- mer i den offentlige forvaltning i Danmark. Desuden diskuteres forståelsen af en data - infrastruktur, herunder især geodatas rol- le, i forhold til digital forvaltning. Geodatainfrastruktur og digital for valt ning Digital forvaltning betragtes i denne sam men - hæng som et middel til at opnå en mere effektiv Er det offentlige Danmark parat til geografi sk baseret digital forvaltning? Henning Sten Hansen, Lise Schrøder, Line Hvingel, Jesper Skovdal Christiansen Digital forvaltning har været på den nationale agenda siden midten af 1990erne, men først i de senere år er der parallelt med den europæiske INSPIRE-process blevet tilsvarende fokus på den geografiske dimension som en vigtig komponent i digital forvaltning. På græsrods- niveau har der imidlertid været iværksat en række initiativer med henb

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F