Affordable Access

Výzkum možností využívání bioodpadu a zeleného odpadu z městských aglomerací

Authors
Publication Date
Keywords
 • Biological Waste
 • Biodegradable Waste
 • Legislation
 • Municipal Waste
 • Waste Composition
 • Collection Point
 • Best Available Technology
 • Bat
 • City Agglomeration
 • Prognosis
 • Waste Composting
 • Separate Collection
 • Odpady Biologické
 • Odpady Rozložitelné Biologicky
 • Legislativa
 • Odpady Komunální
 • Složení Odpadů
 • Dvůr Sběrný
 • Technologie Dostupná Nejlepší
 • Bat
 • Aglomerace Městská
 • Prognóza
 • Kompostování Odpadů
 • Sběr Separovaný
 • Tvorba Práva

Abstract

V rešeršní části řešení úkolu byl shromážděn soubor poznatků k tématice včetně založení databáze výsledků pro závěrečnou srovnávací analýzu, funkční celky ověřeny v zahraničí (Itálie, Norsko, Rakousko, Německo). V oblasti legislativy byl vypracován návrh vzoru městských vyhlášek (novelizace) k zajištění systému odděleného sběru biodegradabilních odpadů, návrh vzorových dokumentů pro spalovny komunálních odpadů k separaci biodegradabilních odpadů z TKO, přehled legislativních opatření EU a ČR při využití rekultivačních materiálů a kompostů vyrobených z BRO nebo s jejich podílem, včetně kalů z ČOV, masokostních mouček a odpadů z kuchyní a stravoven a přehled legislativních opatření při využití u rekultivačních materiálů a kompostů vyrobených s podílem biodegradabilních odpadů. V oblasti separovaného sběru biodegradabilních odpadů byl zpracován přehled výskytu biodegradabilních odpadů v městě Brně včetně definice rizikových prvků a způsobu jejich užití. Byla vyhodnocena síť sběrných středisek odpadu v Brně, posouzena účinnost sběru jednotlivých SSO, provedena analýza využitelnosti BRO v SSO – složení domovního komunálního odpadu, sledována distribuce složek SKO ve městě Brně, provedena analýza BRKO, analýza kompostovatelné biologicky rozložitelné složky SKO, vyhodnoceno zastoupení frakcí z SKO v různých zástavbách, vyhodnocena síť sběrných středisek (kapacity dvorů) v Brně z hlediska jejich technického zabezpečení v porovnání se zkušenostmi v zahraničí včetně vyhodnocení, provedena srovnávací analýza druhů sběrných nádob a systému svozu BRKO v porovnání s technikou svozu a ekonomikou provozu a zpracován návrh a vyhodnocena vhodná varianta řešení separovaného sběru BRKO pro město Brno. Byl zpracován přehled využívání biodegradabilních odpadů v ČR a zahraničí na výrobky včetně popisu dostupných technologií, uplatnění na trhu a jejich celkové ekonomické a společenské vyhodnocení, provedena analýza rozhodujících kapacit, provozních podmínek a technologického vybavení současných zařízení pro materiálové využití BRKO, vyhodnoceno bylo množství a úroveň snižování podílu BRKO ukládaného na skládky v jednotlivých krajích. Byl zpracován přehled hlavních aspektů metodologických postupů, ukazatelů a normativů, technických podmínek, monitorování sanitace užití biodegradabilních odpadů při tepelném zpracování, centrálním kompostování, zplyňování, recyklaci materiálu a výrobách z BRO a přehled závazných analytických metod pro hodnocení vlastností jednotlivých biodegradabilních odpadů, jejich úpravy na surovinu, pro požadavky na výrobky z nich a jejich užití. Byla provedena srovnávací analýza používaných metod využití BRO. V závěrečné části je uvedena prognóza vývoje nejlepších dostupných technik (BAT) v řešené oblasti, databáze prognóz potřeby vybraných výrobků z bioodpadů ze zdrojů ČR a zahraničí, prognóza vývoje využití bioodpadů pro výrobu kompostů, substrátů a rekultivačních zemin v městské aglomeraci Brno a jejím okolí a agronomická, ekologická, technologická a ekonomická analýza a diagnóza vlivu použitých výrobků z bioodpadů v přírodním prostředí.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.