Affordable Access

La persona cosificada. Apunts per a una investigació antropològica sobre les noves recnologies de reproducció

Authors
Publisher
Revista d'etnologia de Catalunya
Publication Date
Source
Legacy
Disciplines
  • Philosophy
  • Religious Science

Abstract

La persona cosificada. Apunts per a una investigació an- tropologica sobre les noves tecnologies de reproducció Carles Salazar _-, Universitat de Lleida La difusió de les noves tgcniques de reproduc- ció assistida ha alterat notablement la repre- sentació del procés de reproducció humana vi- gent a les societats occi- dentals. La tesi que de- fenso en aquest article és que el concepte de per- sona que tenim en les so- cietats occidentals esta arrelat en la manera com en aquestes societats es representa el procés de reproducció humana. El que vull analitzar és en quin sentit la nova rep- resentació del procés de reproducció ha repercu- tit en la construcció cul- tural de la persona. The diffusion of new technologies of assisted reproduction has no- tably altered the repre- sentation of the process of human reproduction current in western soci- eties. The thesis defend- ed in this article is that the western concept of personhood is rooted in the manner in which these societies represent the process of human re- production. What I want to analyze is the repercussions of the new process on the cultural construction of person- hood. '~When does the human person come into existence?' This cannot be answered in a simple fashion either. The bejin- ning of a person is nat a question offact but of decision ma- de in the Iight of moral principies ... Scientific observatinn and philosophical and theological reflection can illuminate the question but they cannot answer it. Introducció Aquesta cita prové de l'anomenat informe War- nock, publicat pel comitt de bioktica del Regne Unit el 1984. L'informe Warnock és un dels mill- tiples informes que els governs europeus van sol.licitar a diversos grups d'especialistes arran de la proliferació de les ttcniques de fecundació assistida, que després hom anomenaria les noves tecnologies de reproducció. El Warnock va ser dels primers a ser publicats, donat que va ser precisament al Regne Unit

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F