Affordable Access

Renovering av krypgrundläggning för småhus

Authors
Publisher
Avd Byggnadsmaterial, Lunds tekniska högskola
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Technology And Engineering

Abstract

LUNDS TEKNISKA HOGSKOLA FUKTCENTRUM VID LUNDS UNIVERSITET Renovering v krypgrund- läggning för småhus Bertil Persson Avd Byggnadsmaterial TVBM-7193 Lund 2007 Lunds Tekniska Högskola Byggnadsmaterial Box 1 18 Tel:046-2227415 Fax:046-2224427 www. byggnadsmaterial. lth. se 221O0 LLIND Renovering av krypgrundläggning för småhus Förord Föreliggande uppföljning av ett långtidsflorsök 199l-2005 i Tingsryd beträffande markisole- rade krypgrunder utftirdes efter ytterligare ett års försökstid med datainsamling från hösten 2005 till hösten 2006. Datainsamling av temperatur och relativ fuktighet utfördes av LTH Byggnadsmateial, Lund. Vissa mätvärden saknas till följd av batteriurladdning. Mikrobiolo- gisk analys av olika material placerade i krypgrunderna utlordes vid Botaniska analysgrup- pen, Göteborg. Kostnader ñr uppfoljning dvs. datainsamling och mikrobiologisk analys samt hälften av kostnad ftjr manus till en slutrapport finansierades av Peab Sverige AB, Förslöv. Hälften av kostnaden ftir manus till slutrapporten finansierades av Tepro Byggmaterial AB, Stockholm. Rapporten granskades av Professor Lars-Olof Nilsson, LTH ByggnadsmateÅal, Lund. För finansieringen och granskningen framftires ett varmt tack. Tryckningskostnaden för rapporten finansierades av LTH Byggnadsmaterial, Lund. Bara i mars 2007 Bertil Persson Innehåll Förord Innehåll l. Material och metoder samt läsanvisningar 2. Relativ fuktighet, temperatur och risk för mögelpåväxt på trä 2.1Hus 1 2.2Hus 2 (referenshus) 2.3 Hus 3 2.4Hus 4 (tidigare markisolerad krypgrund) 2.5 Hus 5 2.6 Hus 6 2.7 Husl 2.8 Hus 7 utomhus 3. Mögelpåväxt 4 Ånghalt 4.1Hus I 4.2Hus 2 (referenshus utan renovering) 4.3 Hus 3 4.4 Hus 4 (tidigare markisolerad krypgrund) 4.5 Hus 5 4.6 Hus 6 5 Analys och diskussion 5.l Temperatur 5.2 Relativ fuktighet, RF 5.3 Risk ñr mögelpåväxt på trä 5.4 Ånghalt 6. Samband mellan observerad och beråiknad risk ftir mögelpävax|pàträ 7. Sammanfattning och slutsatser av huvudlorsök 199l-2005 och uppñljning2006 Re

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F