Affordable Access

Iz naših knjižnica: ODINECET Training Course on Marine Information Management

Authors
Publisher
Croatian Society of Chemical Engineers; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Kui_02-2009.vp:CorelVentura 7.0 iz naših knjiÞnica Ureðuje: Danko Škare ODINECET Training Course on Marine Information Management S. Konjeviæ Institut Ruðer Boškoviæ, Zagreb, Bijenièka 54 [email protected] Grupa ECET (European Countries in Economic Transitions) formi- rana je u okviru udruÞenja EURASLIC (European Association of Aquatic Sciences Libraries and Information Centres), a 2004. go- dine predloÞeno je njezino prikljuèivanje projektima ODIN-a (Ocean Data and Information Network). Grupu èine knjiÞnièari iz sljedeæih zemlja: Bugarska, Estonija, Hrvatska, Latvija, Poljska, Ru- sija, Ukrajina. Tijekom 2005. godine utvrðene su potrebe i ciljevi pilot projekta: unapreðenje usluga i servisa; povezivanje knjiÞnica putem mreÞnih stranica, mailing liste; izgradnja skupnog kataloga, koji bi okupljao publikacije koje se izdaju na jezicima zemalja su- dionica projekta, edukacija knjiÞnièara. Prva edukacija knjiÞnica (osnovni stupanj) odrÞana je 2006. go- dine. Teme radionica bile su: izrada internetskih stranica, mreÞni katalozi, tezaurusi, komunikacija, e-repozitoriji, otvoreni pristup, online informacijski izvori i njihovo pretraÞivanje, izrada stra- teškog i poslovnog plana. Kreirana je mreÞna stranica projekta (http://www.iode.org/odi- necet), uspostavljena mailing lista, a zapoèelo se s radom na iz- gradnji skupnog kataloga (ECET Union List of Serials Project), koji je dostupan na adresi: http://www.euraslic.org/journal.ph Kao jedan od sljedeæih koraka u pristupu informacijama predlo- Þena je izgradnja zajednièkog repozitorija. Nakon 12. konferencije udruÞenja EURASLIC (Krim 2007.) knjiÞ- nièari iz Rusije i Ukrajine sudjelovali su na edukativnoj radionici na temu izgradnje institucijskih repozitorija. Iste godine organizirana je i druga po redu edukativna radionica ODINECET. Osim teoretskih i praktiènih aspekta izgradnje repo- zitorija, teme su bile: marketing i javno zagovaranje knjiÞnica i in- formacijskih centara, raèunalna obrada slika, otvoreni pristup, osnove scientometrije,

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F