Affordable Access

Osvrt na znanstvenu studiju o bosanskomuslimanskoj agresiji na Hrvate srednje Bosne 1992.–1994.

Authors
Publisher
Croatian Academy of Sciences and Arts
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Microsoft Word - 22 - Prikazi sv. 46.doc OCJENE I PRIKAZI 513 RASPRAVE IZ HRVATSKE KULTURNE PROŠLOSTI Knj. 2, Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, Zagreb, 2002., 356 str. Odsjek za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u okviru svog projekta “Izvori, studije i pomagala za hrvatsku povijest od 7.–19. st.” pokrenuo je ediciju Rasprave iz hrvatske kulturne prošlosti koja se bavi pitanjima hrvatske kulturne prošlosti (povijesti historiografije i srodnih znanosti, kulturne baštine, institucija, ideja, svakodnevlja…) pokrivaju�i cjelovit hrvatski nacionalni i državni korpus od ranog srednjeg vijeka do modernog vremena. Protekle su �etiri godine otkako je objelodanjen prvi broj, a ovaj novi svezak donosi nam tri vrlo zanimljiva i opširna rada. Na po�etku svakog znanstvenog rada napisan je kra�i sažetak na hrvatskom, a na kraju nešto duži na engleskom jeziku. Prvi rad u ovom broju pod nazivom “Trogirski patricijat u srednjem vijeku” (str. 5–210) napisao je Mladen Andreis. Autor u radu pomo�u genealoške baze podataka, temeljene na sa�uvanim izvorima (rukopisno djelo Jerolima Buffalisa Giuoco d’armi della nobilita di Traù…, Grbovnik Kraljevine Dalmacije F. Heyera v. Rosenfelda, te izvori i djela koja obuhva�aju srednjovjekovno razdoblje povijesti Trogira) rekonstruira trogirske patricijske rodove te prikazuje njihove genealogije u razdoblju srednjeg vijeka. Na taj na�in autor je omogu�io identifikaciju trogirskih patricija, kako u izvornoj i objavljenoj gra�i tako i u brojnim djelima koja opisuju trogirsko srednjovjekovlje. Autor navodi da nedostatak izvorne gra�e iz 11. i 12. st. onemogu�uje precizno pra�enje razvoja pojedinih rodova i identifikaciju njihovih pripadnika. Trogirski patricijat je mogu�e egzaktnije pratiti od 13. st. U radu se objavljuju i popisi �lanova Velikog vije�a iz god. 1284., 1339., te razdoblja 1471.–1479., zatim djelomi�an popis natpolovi�ne ve�ine iz god. 1322., kao i popis trogi

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F