Affordable Access

Exposició sobre lo llibre "De civitate Dei" de Sant Agustí (Continuació)

Authors
Publisher
Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

fer les obres molt costoses de reparaci6 del castell, dita senyora, sens renunciar al seu dret senyorial de obligarlos a les obres, conve en nombrar un home per cada part per arbitrar amigablement, quals obres necessaries s'havien de practicar, y com hi podien concorre aquells vassalls. No hi posaria pas molt interbs la citada senyora en la restauraci6, ear en aquella epoca, los castells que no's transformaren en palaus se- nyorials, sos propris senyors los dexaven decaure, con1 sJanava eslla- vicant llur poderiu feudal. Lo cert As, que al comprar lo senyoriu de Castell-Galf lo citat Joseph de Amigant; se parla. del castell com d'una cosa del tot enrunada, acum suo -astro et fortalitio, diruto et destructoa. Per axb aquest senyor, poch temps desprec de pendren possessi6 (16831), en compte de reedificar lo castell, lo que realitzi fou engran- dir la casa del hostal, hon desde que lo castell estava destroqat, ja hi havien les presons, convertintla en sa casa senyorial, si bB no varen ferhi may residencia habitual (1). Avuy aquesta casa, situada en la plaga del poble, no conserva cap altre recort del temps passat, sin6 l'escut de la familia dlAmi&int, grabat a la pedra en lo frontis principal. Del castell propriament dit, ni les runes s'en conserven. Quatre pa- retotes arrant de terra 6s tot lo que s'hi troba en lo lloch del seu em- plaqament. A N T ~ N V I L A , Pbre. Correspooent de la Acndemis a Castell-Gali. Ara auench que en lo temps que aquest Sardaoapolo .I. apellat Arbages e Arbacus, qui ere gouernador de sa 125J guerra en les partidos de Media. uengue per parlar ab el1 *de certes faenes, e feu tant que uengue fins a eli, -qo que negun altre no hauis iames fet despuys lo temps daquest Ninin-e lo troba en mig loch dun ramat de bagassos, la philosa al costat filant porpra ab elles, uestit ab abit de fembra, e portant les mnmelles e los tapits a b puiicelles e donzelles. Lo qnal com el1 lo uiu en tal estat, el1 nach tal abominacio que t

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments