Affordable Access

Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисциплін: «Інформаційні системи в менеджменті», «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті» (для студентів 4-6 курсу всіх форм навчання за напрямами підготовки 0502 (6.030601)- "Менеджмент" 0501- "Економіка і підприємництво (6.030509- "Облік і аудит")"

Authors
Publication Date
Keywords
  • План 2011

Abstract

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА М.Ю. Карпенко, В. Б. Уфимцева МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до розрахунково-графічної роботи з дисциплін: «Інформаційні системи в менеджменті», «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті» (для студентів 4-6 курсу всіх форм навчання за напрямами підготовки 0502 (6.030601)- "Менеджмент" 0501- "Економіка і підприємництво (6.030509- "Облік і аудит")" Харків ХНАМГ 2011 � Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисциплін: «Інформаційні системи в менеджменті», «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті» (для студентів 4-6 курсу всіх форм навчання за напрямами підготовки 0502 (6.030601)- "Менеджмент" 0501- "Економіка і підприємництво (6.030509- "Облік і аудит")" / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: М. Ю. Карпенко, В. Б. Уфимцева. – Х.: ХНАМГ, 2011 - 23 с. Укладачі: М. Ю. Карпенко, В. Б. Уфимцева Рецензент: проф., к.т.н. Костенко О. Б. Рекомендовано кафедрою теоретичної та загальної електротехніки, протокол №__ від __.__.2011 р.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.