Affordable Access

La gestió cultura, un àmbit professional de complexitat

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

0186_062 s t s M c e La qestio un aniDit . Brofess"o>tal . e complexilat A cada moment historie la socierar reclama respostes i soluclons a les noves prohlematiques o neccssicats que se li presenten. En aquest diáleg sorgeixen noves activitats socials i altres sofreixen transiórmacions molr significatives. Aquests processos no están exempts Je tensions, conflicces i incomprensions. Pero les tendencies s'implanten amh mes o menys previsió i eficacia. En aquest context la societat contemporimia ha gcnerat nous encárrecs socials de gestió sobre temes emergents, que fins aquests moments o no es cractaven o es regulaven dins d'un camp Je la propia voluntarietat de la comunitat. La gestió de la cultura, el medí amhient, el turisme, la formació continuada, les relacions exteríors, la imatge, etc. s'han convcrtit en nous camps d'acció i institucionalització amb mes o menys forga d'acord amb les variables del seu cerritori. La gestió d'aquestes noves necessicats ba generar un procés de professionalització i l'emergéncia d'uns nous mercats de treball sígnificatius. La gestió cultural, i el Jesenvolupament Je les professions de la cu l tura( l ) , sorgeix com un nou encárrec social p roJuc te Je les polítiques culturáis de les administracions deraocraciques, el Jesenvolupament i creixement deis agents culturáis, i els processos J'ohertura en el camp arn'stic i creatiu. Pero basicament com a expressió Je la complexitat Je la gestió de les organitzacions culturáis. Les figures filantropiques i voluntarístes de la partícipació social, amb el seu gran valor actual, no poden donar resposca a totes les exigéncies J ' un mercat , J ' unes es t ructures di versificad es, de la gestió d'infraestructurcs técnicament complexes. La producció i difusió deis béns culturáis reclamen estructures al servei deis processos de creació que permetin posar en contacte el fet artístic i social amb la ciutadania per mitjá de processos de comunicació actuáis. La incorporació de person

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F