Affordable Access

Osvrti i mišljenja - Razvoj i poduzetništvo - Tehnološki park Zagreb

Authors
Publisher
KoREMA - Croatian Society for Communications, Computing, Electronics, Measurement and Control
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

OSVRTI.QXD Vrijeme tranzicije, promjena, kaosa i nesigurnosti Po~etkom 90-godina pro{log stolje}a po~eli su se kod nas i u na{em okru`enju odvijati turbulentni i okrutni procesi tranzicije. U kaosu koji je nastao ru{io se jedan dru{tveni i gospodarski sustav i po- ~eo graditi novi. Otprilike se znalo ili se idealisti~ki ma{talo o tome kako bi novi, kapitalisti~ki sustav trebao izgledati, ali nitko nije znao kojim putem do njega do}i. Procesi koji u normalnim prilikama traju stolje}ima `eljeli su se provesti u kratko vrijeme i donosila su se rje{enja i odluke koje su imale dugo- ro~ne posljedice. Stvarao se novi sustav vrijednosti i u dru{tvu i u gospodarskom sustavu. U tom novom sustavu odnos prema znanju, obra- zovanju, istra`ivanju i razvoju odre|uje pravce u kojima }e se dugoro~no neko dru{tvo, pojedina po- duze}a i cijeli gospodarski sustav razvijati i usmje- ravati. Razvoj proizvoda i ulaganje u znanje za jedno poduze}e zna~i ulaganje u budu}nost, ali i u opstanak i dugoro~nu konkurentnost na tr`i{tu. Me- |utim, u hrvatskom gospodarstvu uo~ava se vrlo zabrinjavaju}i trend. Poduze}a su postala sve manja i siroma{nija, bore se za pre`ivljavanje od danas na sutra i u tim uvjetima ne misli se na razvoj, na budu}nost. Razvoj proizvoda i istra`ivanje u na{im poduze}ima polako zamiru ili ih gotovo vi{e nema. S kakvim proizvodima, s kakvom tehnologijom, s kakvom organizacijom }emo se boriti na tr`i{tu? Is- tina je, razvoj je skup i dugo traje, a ~esto ulaganja ne donose rezultate. Treba mnogo znanja, mnogo vremena i truda da se ostvare rezultati. Mnogo je jednostavnije kupiti i prodati strani proizvod. Budemo li samo kupovali strane proizvode, postat }emo kolonija. Da bismo bili kolonija, ne trebamo ni obrazovanje ni znanje niti razvoj. ^uveni Michael E. Porter u knjizi »Competetive Strategy« 1985. pi{e: »Poduze}a stje~u konkurentsku prednost pomo}u ino- vacija. Veliki dio inovacija ovisi vi{e o akumulaciji malih postupaka i napredovanja, nego o velikom Razvoj i poduzetni{tvo – Tehno

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F